search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Efterarv: komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
Författare: Anders Eriksson
Förlag: Norstedts juridik
Antalet fall av efterarv (rätt till arv efter en avliden först sedan en annan arvtagare/
testamentstagare avlidit) har ökat kraftigt till följd av ärvdabalksreformen 1987 som bland annat utvidgade efterlevande makes rätt till arv på bekostnad av makarnas gemensamma barn. I boken beskrivs och förklaras dessa regler kring efterarv, en av arvsrättens mest komplicerade frågor. Efterarvsreglerna kan i förening med andra regler i arvslagstiftningen, till exempel reglerna om förskott och det förstärkta laglottsskyddet, leda till mycket krångliga arvssituationer. Även sådana särskilt komplicerade fall av efterarvsrätt behandlas i boken.

Beviskraft: metod för bevisvärdering i brottmål
Författare: Christian Dahlman
Förlag: Norstedts juridik
Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken visar hur det traditionella sättet att göra bevisvärdering kan ge upphov till tankefel, och förklarar hur de kan undvikas genom att tillämpa en bayesiansk metod. Förbiseende av alternativhypotes, dubbelräkning och underskattning av samverkande bevisning är några av de tio vanligaste tankefelen som identifieras. Ingående analyser av svenska rättsfall presenteras, bland annat Joy Rahman, Thomas Quick, Balkongfallet, Gryningspyromanen och Mordet på Lisa Holm. Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.

Advokater som doktorerat
Anders Fernlund, verksam som advokat i Stockholm med franchisejuridik som specialitet, disputerade med avhandlingen Franchising: friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering den 23 november vid Stockholms universitet. Avhandlingen beskriver hur nationell lagstiftning påverkar gräns­överskridande företagsamhet med franchising som konkret exempel. Avhandlingen gör en grundlig analys av affärsmodellen ur ett historiskt och rättsligt perspektiv och går igenom lagstiftningen i de 36 länder som har särreglerat franchising. Lagstiftningarna skiljer sig väsentligt åt, något som försvårar samarbete över gränserna. Slutsatsen är att ju färre friktioner, det vill säga särregleringar, desto större möjlighet för en transnationell spridning av franchisesystem. Mot den bakgrunden föreslår Anders Fernlund en harmonisering i form av självreglering inom branschen på regional, helst global nivå.

Den 30 november försvarade advokat Staffan Michelson sin doktorsavhandling i rättssociologi: Empowerment and private law: civil impetus for sustainable development vid Lunds universitet. I avhandlingen har han studerat förutsättningarna för miljöengagerade personer och företag att med hjälp av juridiken främja en mer hållbar samhällsutveckling. Michelson menar att inte bara politiker och myndigheter har makt att förändra miljön och klimatet utan även enskilda människor har makt att förändra. Han listar tre möjligheter för de som vill agera för ökad hållbarhet: företagens regelverk, avtal och rättsprocess. Staffan Michelson, verksam i Lund, har under många år arbetat som advokat med särskilt intresse för miljörätt från ett civilt perspektiv.

Äres dem som äras bör!
Gunnar Karnell, eddy.se Gunnar Karnell, ekonom och professor emeritus i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm disputerade 1970 med avhandlingen Rätten till programinnehåll i TV och har sedan dess gett ut ett flertal böcker och artiklar, särskilt på immateralrättens område. Detta omfångsrika band samlar samtliga 39 festskriftsartiklar Karnell skrivit till svenska och utländska vänner och kollegor under åren 1970–2017.

Juridiskt språk
Det sista numret för 2018 av Språkrådets bulletin Klarspråk tar upp olika aspekter av juridiskt språk. Man kan bland annat läsa om hur den långa skrivprocessen ser ut bakom nya lagar och vilken roll språkexperterna vid Statsrådsberedningen har i detta arbete och domstolarnas arbete med att skriva begripligare lagar. Läs Klarspråk på Språkrådets hemsida sprakochfolkminnen.se.

Annons
Annons