search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fel från Konkurrensverket ger inte rätt till domstolsprövning

Konkurrensverket kopierade elektroniska handlingar under en platsundersökning hos ett 
företag, trots att företaget sagt nej. Det faktum att verket borde ha begärt handräckning av Kronofogdemyndigheten ger dock ingen rätt till särskild domstolsprövning, fastslår HD.

I målet har Högsta domstolen prövat om konkurrenslagens regler om överklagande är förenliga med Europakonventionens skydd för rätten till privat- och familjeliv, rätten till domstolsprövning och rätten till ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen och EU:s stadga.

HD finner att lagstiftningen i sig inte kränker rätten till domstolsprövning och de övriga rättigheterna. Enligt lagen är Konkurrensverket nämligen skyldigt att begära handräckning från Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndighetens beslut kan i sin tur sedan överklagas till allmän domstol.

Beslutet handlar om att Konkurrensverket, inom ramen för en utredning om konkurrensbegränsande samarbete, genomfört en platsundersökning hos ett antal företag.
Vid undersökningen kopierades elektroniskt lagrad information för undersökning, detta trots att företagen motsatte sig kopieringen.

Företagen överklagade till Patent- och marknadsdomstolen, och anförde att konkurrenslagens bestämmelser, som inte medger att ett beslut om kopiering överklagas, strider mot
bland annat Europakonventionen.

Såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen avvisade företagens överklagande, med hänvisning till att Konkurrensverket när ett företag motsätter sig kopiering måste begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. 

Högsta domstolen gör alltså samma bedömning. HD uttalar att företagets rätt till domstolsprövning kan ha kränkts när Konkurrensverket inte följt den i konkurrenslagstiftningen anvisade ordningen. Detta kan dock inte medföra att det skapas en särskild överklaganderätt i det enskilda fallet. Rätten till ett effektivt rättsmedel får i en sådan situation tillgodoses på annat sätt, exempelvis via ekonomisk kompensation.

HD, mål nr Ö 5652-17

Annons
Annons