search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Så ska polisens uppdrag renodlas

Anders Thornberg är rikspolischef sedan den 15 februari 2018. Vid Advokatdagarna berättade han om de reflektioner han har gjort i sin nya roll. 

Anders Thornberg sa att det är uppenbart att polisen har svårt att räcka till för allt den ska göra. Resursläget är ansträngt. Det får konsekvenser för polisens förmåga att förhindra och klara upp brott, att hålla en hög servicenivå till allmänheten, att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i hela landet.

Men rikspolischefen var förhoppningsfull över polisens nya strategiska inriktning med sikte på år 2024. Inriktningen har 3 grundläggande mål:

  1. Framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning
  2. En stark lokal närvaro
  3. En attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

Antalet poliser ska öka från 30 000 till 40 000 på sex år. Förstärkningen ska märkas i alla delar av polis-Sverige.

– Det är en viktig signal i den nya vision för svensk polis som vi beslutade om i början av sommaren: ”Din polis gör hela Sverige tryggt och säkert”. Det ger verkligen utrymme till förstärkning av våra utredande och brottsförebyggande verksamheter, sa Anders Thornberg.

Anders Thornberg förklarade att polisen konfronteras med ett helt nytt omvärldslandskap som ställer polisens omvärldsuppdrag inför stora utmaningar: En alltmer osäker säkerhetspolitisk situation i omvärlden, en permanent höjning av terrorhotnivån i Europa och flyktingströmmarna i vår del av världen är några viktiga övergripande påverkansfaktorer.

Brottsligheten ändrar hela tiden karaktär och ställer krav på anpassning och förnyelse. Gängbrottsligheten blir alltmer våldsam. Brottsbekämpningen i de mest utsatta områdena blir alltmer komplicerad. IT-inslagen präglar en allt större del av brottsligheten. Kraven på internationell samverkan och samarbete ökar kontinuerligt.

Samtidigt finns polisens ursprungliga uppdrag kvar i botten, konstaterade Anders Thornberg:

– Vi ska rycka ut snabbt vid pågående brottslighet, vi ska utreda, vi ska klara upp brott. Vi ska ge allmänheten stöd och service. Vi ska ha en stark lokal närvaro i alla delar av Sverige, sa han.

Anders Thornberg kommenterade Statskontorets utvärdering av polisens omorganisation, där det konstateras att intentionerna att skapa en mer flexibel och enhetlig organisation har uppnåtts.

– Vi kan på ett mycket enklare sätt i dag flytta resurser och göra olika typer av förstärkningar. Det har ökat polisens operativa slagkraft, sa han.

Anders Thornberg betonade att det är viktigt att renodla polisens uppdrag. Han menade att de viktigaste renodlingsområdena är transporter av frihetsberövade, omhändertagande av djur, och omhändertagande av berusade personer.

– Varje år tar vi hand om tiotusentals berusade personer och stoppar in dem i polisarrest, trots att de inte har begått något brott. De kan inte ta hand om sig själva. De är sjuka, de är beroende av alkohol och behöver hjälp av sjukvården, men det är polisen som tar hand om dem, sa Anders Thornberg.

Han berättade att polisen i allt större omfattning träffar på personer med psykisk ohälsa, som behöver hjälp.

– När vi har tittat på vad vår ingripandeverksamhet gör runt om i landet, så ser vi att vi lägger en stor del av vår tid ute på gator och torg, tar hand om berusade personer och hjälper personer med psykisk ohälsa till vårdinstitutioner och annat. Det är inte samhällseffektivt att ta välutbildad polispersonal i anspråk, sa Anders Thornberg.

Han efterlyste mer samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer. Som exempel nämnde han försöksverksamheten med snabbare lagföring i Stockholm, där polis, åklagare, advokater, domstolar och kriminalvård samverkar.

– Målet är att den som har begått brott av enklare karaktär ska möta konsekvenserna inom 14 dagar, från det att brottet har begåtts till dom, förklarade Anders Thornberg.

Polisen har med sig inställelsetider till domstol ut på fältet, och delger direkt.

Anders Thornberg frågade retoriskt:

– Kommer vi att kunna hantera den stora tillväxten, om vi ska växa från 30 000 till 40 000 på 6 år och samtidigt sköta vårt jobb?

– Det måste vi klara! sa han. 

Annons
Annons
Annons