search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2018/0915, R-2018/1597 Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) och promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

R-2018/1191 Betänkandet Vägen till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

R-2018/1364 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s ­prospektförordning

R-2018/1558Delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

R-2018/1653 Helgberedskapsprojektets lösningsförslag

R-2018/1655 Promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag

R-2018/1656 Promemorian Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)

R-2018/1744 Utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Haagkonferensen)

R-2018/1872 Promemorian Förslag till föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över innehav av finansiella instrument

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons