search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Oberoende domstolar – en angelägenhet för alla

De svenska domstolarnas och domarnas oberoende behöver ses över.

Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, talade om vikten av oberoende domstolar. Frågan har i dag stor aktualitet, inte minst är utvecklingen i europeiska länder som Polen och Ungern ett skäl till det. Men även i Sverige finns anledning till att ägna frågan uppmärksamhet.

Eka talade allmänt om domstolars oberoende, bland annat om det individuella oberoendet och det institutionella oberoendet. Han tog sedan upp begreppet rule of law och konstaterade att det saknas en klar definition av det. Men han poängterade att vissa centrala inslag är kännetecknande: oberoende rättsväsende, tillgång till rättsmedel, rättvis rättegång, likhet inför lagen, förbud mot godtycklighet, krav på legalitet, möjlighet till lagprövning samt respekt för mänskliga rättigheter.

– De olika principerna går i varandra. Ett antal av dem måste finnas för att det ska gå att tala om rule of law och om en rättsstat, sa Eka som poängterade att en av principerna är grundläggande för de andra.

– Ett oberoende rättsväsende är grunden till huset, sa Eka som menade att just den principen är fundamentet som de andra vilar på. Saknas ett oberoende rättsväsende faller de andra lätt omkull. Det är en angelägenhet för alla – inte endast domare – och är centralt för enskildas rättssäkerhet.

Anders Eka berättade att efter murens fall i Östeuropa har frågan om vad som är ett oberoende rättsväsende kommit att diskuteras.

Det krävs flera centrala beståndsdelar för att domstolar ska vara oberoende, underströk Eka. Dessa beståndsdelar framgår närmare i första hand av en rekommendation från Europarådet. Han nämnde bland annat: Vikten av garantier för oberoendet i det konkreta dömandet. Att regler för administration av domstolsväsendet ska läggas fast i lag eller grundlag och att administrationen ska vara oberoende i förhållande till riksdag eller regering – minst hälften av ledamöterna i ledningen bör dessutom vara domare. Beslut om urval och domares karriär ska fattas av organ som är oberoende av riksdag och regering. Minst hälften av ledamöterna även i sådana organ bör vara domare. Huvudprincip om oavsättlighet. Förbud mot förflyttning. Anställningstiden bör framgå av lag eller grundlag, så även pensionsålder. Avskedande och disciplinpåföljder ska beslutas av oberoende organ eller av domstol.

Anders Eka menade att händelserna i Ungern och Polen visar hur den politiska makten på kort tid kan nedmontera rättsstaten på ett målmedvetet sätt. Och även om det politiska stödet för ett oberoende rättsväsende är starkt för närvarande i Sverige så kan oberoendet behöva garanteras ytterligare. Det finns nämligen områden som är bekymmersamma sett ur ett oberoendeperspektiv. Bland annat skulle Domstolsverket kunna göras mer oberoende och verkets generaldirektör utses på annat sätt än direkt av regeringen, domares pensionsålder framgår inte av lag och domare står under JK:s tillsyn som i sin tur utses av regeringen. Eka var därför nöjd med att det råder politisk enighet bakom det tillkännagivande från riksdagen som syftar till att långsiktigt stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Annons
Annons
Annons