search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ny advokatexamen skapar osäkerhet

I England planeras en helt ny advokatexamen, med start 2021. Men ännu vet ingen vilken utbildning som ska leda fram till examen. Kritiker befarar att den nya ordningen ska få motsatt effekt mot den önskade

Den nya advokatexamen, solicitors qualifying examination, SQE, utgör en del av en helt ny ordning för att bli advokat (solicitor) i England och Wales.

Efter att advokatutbildningen hittills huvudsakligen ägt rum vid universiteten, plockas alla formella utbildningskrav bort. Avgörande för att få kalla sig solicitor blir i stället att man klarat en examen i två steg, plus två års arbetslivserfarenhet inom juridisk arbete.

Syftet med reformen, som drivits fram av tillsynsmyndigheten Solicitors Regulation Authority, SRA, är att säkerställa att alla advokater lever upp till samma höga kunskapskrav. SRA befarar nämligen att det 40-tal universitet som i dag erbjuder advokatutbildningen legal practice course har olika måttstockar. SRA hävdar också att advokatyrket med det nya systemet blir mer jämlikt och rättvist, då alla advokater, oavsett universitetsbakgrund och byråtillhörighet, i och med examen har visat sig vara lika kompetenta.

Från början angav SRA att den nya ordningen skulle gälla från september 2020. Sedan många, däribland många av universiteten, uttryckt att tiden för omställning var för kort meddelade SRA i november i år att myndigheten skjuter upp starten ett år, till september 2021.

Väcker osäkerhet

Syftet med reformen är förstås vällovligt. Men planerna väcker samtidigt en lång rad frågor.

– Vi är alla i ett tillstånd av osäkerhet just nu. Vi står inför ett totalt nytt sätt att göra saker och vet inte riktigt hur det kommer att se ut, säger Alan East, ordförande i utbildningskommittén inom Law Society of England and Wales.

Ett av de största frågetecknen berör hur de blivande advokaterna ska förbereda sig och studera för examen. SRA har valt att inte reglera det, utan lämnar detta till marknaden. I dag vet ingen därför hur man ska förebereda sig för SQE, och inte heller vad det kommer att kosta.

I dagens system kostar det omkring 16 000 pund att genomgå den ettåriga advokatutbildningen LPC.

– Det stämmer att dagens system är dyrt, men du kan få studielån för utbildningen. Så gjorde jag till exempel, berättar Alan East, som befarar att de nya utbildningar som kan tänkas växa fram inte kommer att berättiga till studielån.

En trolig utveckling är att åtminstone vissa universitet kommer att stöpa om sina juristutbildningar, med mer praktiska inslag, så att de också förbereder för SQE.

– Det kan vara kostnadseffektivt att göra det, kanske till och med billigare än dagens system, säger Alan East, som dock är osäker på möjligheterna för dem som läser en mer traditionell utbildning.

– Kanske kommer de institutioner som i dag håller i LPC att paketera om sina utbildningar så att de i stället leder till SQE. Men det kommer förstås inte att bli billigt, konstaterar han.

Ökar inte jämlikheten

Enligt SRA:s förslag ska den som påbörjat sin juridiska utbildning före september 2021 och vill bli advokat få välja vilket system hon ska bedömas enligt. Även detta skapar osäkerhet, berättar Adele Edwin Lamerton, nyss avgången ordförande i Junior Lawyers Division, JLD, Law Societys avdelning för juriststudenter, biträdande jurister och nyblivna advokater.

– Ska man läsa LPC eller ska man vänta på SQE? Vissa tror att det kan bli billigare att vänta. Men det kommer fortfarande att krävas lika mycket arbetslivserfarenhet, och ingen vet riktigt hur svår examen kan bli, säger Adele Edwin Lamerton, som fått många frågor om reformen.

JLD är positiva till införandet av en ny, enhetlig examen. Men Adele Edwin Lamerton, som också ingår i Law Societys utbildningskommitté, är mycket kritisk mot SRA:s hantering av utbildningsfrågan.

– Att säga att detta är en fråga som marknaden får lösa tycker vi inte är en tillfredsställande inställning från en reglerande myndighet, betonar Adele Edwin Lamerton, som är övertygad om att det kommer att behövas någon form av utbildning för att klara examen.

JLD:s huvudsakliga invändning mot de nya reglerna för att bli advokat är annars att de inte i praktiken, så som SRA vill, kommer att öka den sociala rörligheten och mångfalden inom advokatkåren.

– Genom att SRA vägrar att föreskriva hur man ska förbereda sig för examen kommer jurister inte att kunna få studielån för utbildningen, eftersom den inte är obligatorisk. Det kommer i praktiken att hindra vissa från att studera för examen. Man kan inte heller få lån för själva examen, som ska kosta 4 500 pund. En del kommer inte att kunna finansera det, säger hon.

Adele Edwin Lamerton berättar att de stora advokatbyråerna i dag närmar sig de bästa studenterna på de mest prestigefyllda universiteten redan i mitten av deras utbildningar, och erbjuder så kallade training contracts. I många fall betalar då byrån för juristens LPC.

SRA anser att den nya examen ökar möjligheten att konkurrera med denna elit, eftersom alla som klarar examen därmed har bevisat sin höga kompetens. Men Adele Edwin Lamerton är skeptisk till resonemanget.

– Det funkar ju inte så i verkligheten. Vi ser inte att SRA:s reform egentligen kommer att öka jämlikheten alls, fastslår hon, och tillägger att hon och JLD skulle vara mycket glada om de har fel.

Kritisk vän

Mycket är alltså ännu oklart kring den nya ordningen i England och Wales. Att den kommer att genomföras betvivlar dock ingen – myndigheten Legal Practice Board, som reglerar olika juridiska verksamheter i England och Wales, har redan gett grönt ljus.

Vissa frågetecken rätas förmodligen ut när utbildningsföretaget Kaplan under nästa år startar sin försöksverksamhet med examen, och det blir tydligare vilken nivå examen kommer att ligga på och hur frågorna utformas.

– Det har varit en period av tystnad och eftertanke, när ingen kunnat göra något eftersom det inte varit klart vem som ska hålla i examen. Nu kommer det att ta fart igen. Det ska genomföras test, och det är viktigt att dessa utvärderas ordentligt. När pilotstudien är genomförd kommer vi att ha ett bättre underlag och veta vilken typ av frågor vi kan vänta oss och liknande, säger Alan East.

Law Society kommer också att fortsätta sin täta dialog med SRA.

– Vi har varit en kritisk vän till SRA. Vi vet ju att det här kommer att bli av, det finns det enighet om, men vi försöker säkerställa att det görs riktigt, fastslår Alan East.

Diskussionerna England, liksom i Norge (se artikel på s. 60), antyder att makten över utbildningen är starkt kopplad till advokatsamfundets status och självständighet. I såväl England som Norge pågår en utveckling där staten allt mer har kommit att ge sig in och reglera och utöva tillsyn över advokaterna. Utbildningsfrågan blir då en del av den större diskussionen om vem som egentligen är bäst lämpad att reglera och kontrollera advokater – staten eller advokaterna själva. ¶

Advokatutbildning i England

Dagens system
För att bli advokat (solicitor) i England och Wales krävs i dag: 

  • Juridisk examen (qualifying law degree) som måste innehålla vissa obligatoriska moment.
  • Legal practice course, LPC, en ettårig praktisk inriktad universitetskurs (eller två år på halvtid).
  • Två års juridiskt arbete på en advokatbyrå, ett så kallat training contract.

Det nya systemet
Alla som börjar studera juridik från och med september 2021 omfattas i stället av den nya ordningen med examen.

Enligt förslaget ska detta krävas för att bli advokat:

  • Akademisk examen inom valfritt ämne eller motsvarande kunskaper (SRA föreslår här exempelvis en lärlingsposition).
  • Två års juridiskt arbete, exempelvis på en advokatbyrå eller en så kallad law clinic.
  • Godkänt resultat i delproven SQE 1 och SQE 2.

Stegen kan göras i vilken ordning som helst. För att godtas som solicitor krävs också att man
befinns lämplig. Lämplighetsprövningen riktar bland annat in sig på att man inte är straffad eller har ägnat sig åt ekonomiska oegentligheter.

Det första delprovet, SQE 1, ska huvudsakligen pröva examinandens juridiska kunskaper. Detta ska göras med hjälp av flervalsfrågor. Kostnaden för att ta SQE 1 beräknas bli 1 100–1 650 pund.

I SQE 2 ska examinanden visa sin förmåga att tillämpa sina juridiska kunskaper. SQE 2 ska kosta 1 900–2 850 pund att genomföra.

Personer som har börjat studera juridik före 2021, men ännu inte blivit advokater, får välja mellan det gamla och det nya systemet. Detta gäller fram till år 2032.

SRA har genomfört en upphandling om vem som ska få uppdraget att arrangera SQE. Vinnare blev utbildningsföretaget Kaplan. Företaget kommer att genomföra en pilotexamen under år 2019.

Ulrika Öster

Annons
Annons