search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Mahravtal en fråga med många aspekter

Hur ska domstolar egentligen hantera mål om mahr, den islamiska brudgåvan? Ett par avgöranden från Högsta domstolen ger i alla fall vissa riktlinjer.

Margareta Brattström, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet, presenterade rättsläget kring så kallade mahr­avtal utifrån två domar från HD från 2017.

Båda målen behandlar iranska medborgare som ingått äktenskap i Iran, men där den ena parten redan bor i Sverige. Efter skilsmässan har kvinnorna vänt sig till domstol och yrkat att männen skulle förpliktas att betala ut mahr enligt avtalen. Margareta Brattström konstaterade att HD, framför allt i det refererade fallet, här fick ta ställning i en rad frågor omkring bland annat hemvist, lagval, makars avtalsmöjligheter enligt äktenskapsbalken samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Brattström ansåg att de båda målen inte minst är intressanta för att de säger mycket om makars möjligheter att ingå avtal enligt äktenskapsbalken. HD prövade nämligen dels om mahravtalet kunde ses som en gåvoutfästelse mellan makar, dels om det utgjorde ett avtal om framtida bodelning. Enligt HD kunde dock ingen av dessa tolkningar läggas till grund för kravet på mahr.

Domstolen diskuterade också om avtalen var viktiga för att säkra den svagare partens ställning efter en skilsmässa, något som man inte fann vara fallet.

– Det ordnar ju vi på annat sätt i Sverige. Hela systemet för bodelning mellan makar bygger på att vi bland annat ska skapa ett skydd för svagare part, förklarade Margareta Brattström.

Slutligen prövades också kraven på mahr mot Europakonventionens regler om religionsfrihet, men fann att eftersom utformningen av mahr skiljer sig så mycket åt mellan muslimer så kan dessa avtal inte uppväga kravet på förutsebarhet och att varje land självständigt ska kunna stifta lag. 

Mahr

Mahr är en del av ett äktenskapsavtal i muslimsk kontext, och avser en gåva till bruden från mannen. Mahr utges direkt när äktenskapet ingås, eller senare. Mahr har i många äktenskap främst en religiös och symbolisk betydelse, men kan också omfatta stora belopp. 

Annons
Annons
Annons