search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. : en kommentar
Författare: Magnus Schmauch
Förlag: Norstedts juridik
EU:s marknadsmissbruksförordning, Mar, som trädde i kraft den 3 juli 2016, innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk och bestämmelser som syftar till att förhindra samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. Den nya förordningen har medfört omfattande förändringar av lagstiftningen på området. Boken behandlar hela regelverket, även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och ­lönefordringar i konkurs och företags­rekonstruktion
Författare: Erik Danhard
Förlag: Jure
Boken behandlar utförligt reglerna kring arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den praktiskt upplagda boken innehåller även exempel, checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter uppdaterade per den 1 juli 2018. Relevanta rättsfall beskrivs utförligt i texten. Detta är den sjätte upplagan. Erik Danhard är advokat, verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm.

Skriftserie: Scandinavian studies in law, Sc. St. L.
Stockholm Institute for Scandinavian Studies in Law, knutet till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, har som ändamål att tillgängliggöra skandinavisk rätt och rättsteori för en bredare, internationell publik. Institutet som grundades 1956 av professor Folke Schmidt, publicerar skriftserien Sc.St.L. en serie böcker som innehåller artiklar om olika juridiska ämnen på engelska. Den nyligen utkomna 64:e volymen presenterar 14 bidrag om försäkringsrätt, med fokus på utveckling och modernisering av lagstiftningen i Skandinavien och andra europeiska länder. Artiklarna är skrivna av europeiska forskare inom ämnesområdet.

Avhandlingar
Loyalty work: emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms av Lisa Flower, Lunds universitet
Svenska försvarsadvokater använder subtila känslouttryck för att visa lojalitet med sin klient under rättegången, visar sociologen Lisa Flower i sin avhandling. Många klienter förväntar sig ett mer aggressivt och ifrågasättande försvar, så som det ofta skildras i amerikanska filmer. Men här är inte samma spelregler. Advokatens uppträdande ska präglas av artighet och god ton. Hon menar därför att åtalade och målsäganden bör förberedas betydligt bättre inför rättegångar på de ramar för känslouttryck som är norm i svenska rättssalar.

Blaming victims of rape: studies on rape myths and beliefs about rape av Kerstin Adolfsson, Göteborgs universitet.
Att människor skuldbelägger våldtäktsoffer beror oftast på fördomar och okunskap hos dem som skuldbelägger, snarare än omständigheter kring själva våldtäktssituationen, visar denna avhandling i psykologi från Göteborgs universitet. En ökad kunskap om våldtäkter skulle därmed kunna förändra synen på dessa brott, vilket i förlängningen kan leda till att fler vågar anmäla. Resultaten är baserade på experiment där drygt 3 800 personer svarat på frågor kring en fiktiv våldtäktssituation.

Studie:Otydligt nedskrivna polisförhör kan äventyra rättssäkerheten, visar ny studie
Språkforskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet har undersökt polisens förundersökningar om våld i nära relationer. Resultatet visar bland annat att polisutredare ofta är inkonsekventa i sitt sätt att dokumentera förhör, något som kan äventyra rättssäkerheten. Det finns bland annat otydligheter om vem som är källan till uppgifter och utsagor i polisförhören. Skrivna referatförhör behöver utformas mer omsorgsfullt, menar forskarna. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Linguistics, vol. 41:2, en specialutgåva tillägnat forskningsområdet forensisk lingvistik.

Annons
Annons