search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kunskapssatsning har gett resultat

Advokatsamfundet har svarat på de stigande kunskapskraven på marknaden med ökade krav på utbildning för advokater och biträdande jurister och en lång rad utbildningar. Satsningen har varit framgångsrik och lämnar nu tydliga spår, inte minst i disciplinstatistiken. 

– Komplexiteten i advokatyrket ökar, det skapar ett behov av mer utbildning. Vi advokater kan inte vara säkra på att de färdigheter vi har vid examen och får i själva arbetet verkligen räcker. Det säger advokat Torgny Wetterberg, ledamot av Advokatsamfundets utbildningsnämnd och långvarig kursledare på advokatkurserna.

Torgny Wetterberg ser tre huvudspår där advokater och biträdande jurister fortlöpande behöver underhålla sina kunskaper. Det första spåret är god advokatsed.

– Det är viktigt att varje advokat med jämna mellanrum uppdaterar sig här. Till och med när man regelbundet arbetar med advokatetik kan det ibland bli så att man funderar på vad som gäller i en viss fråga, säger han och tillägger att den som inte regelbundet hanterar advokatetiska frågor löper en ökad risk att trampa fel. Det är därför viktigt med löpande uppdateringar.

Det andra spåret är själva juridiken, där behovet av fortlöpande utbildning och uppdateringar också har ökat.

– Förändringar kommer snabbt och komplexiteten i den värld vi lever i och i advokatyrket ökar hela tiden, och det gör även kraven på oss advokater, fastslår Torgny Wetterberg.

Till det kommer det tredje spåret, generella utbildningar, som ger mer allmänna insikter. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg pekar på att en av Advokatsamfundets främsta uppgifter enligt stadgarna är att garantera att advokaterna håller en etiskt och professionellt hög standard. Utbildning är en grundsten i detta, menar hon.

– Kunskap är nödvändig för att kunna göra juridiskt adekvata bedömningar och lämna goda råd till klienten. Kunskap är självklart även en konkurrensfördel, säger Ramberg.

Torgny Wetterberg var som styrelseledamot år 2002 och 2003 med och fattade besluten om att införa de tre advokatkurserna, Advokatexamen och kravet på årlig fortbildning.

– Det var helt nödvändigt att införa advokatexamen. Den utbildning som ges inför examen ger en bra bas för biträdande jurister och samfundet visar utåt att det ställs höga krav för att bli advokat. Utan denna utbildning skulle kravet på advokatbyråerna att själva ordna utbildningar ökat samtidigt som det då skulle ha varit svårt att få enhetlighet i utbildningen – nu får alla biträdande jurister en gemensam kunskapsbas att stå på, vilket är mycket värdefullt.

De nya utbildningskraven mötte initialt ett visst motstånd, vilket bland annat syns i form av debattartiklar i tidskriften Advokaten. Men kritiken tystnade rätt snart. Torgny Wetterberg upplever i dag att advokatkurserna är mycket uppskattade, i synnerhet delkurs ett.

– Utbildningen i advokatetik är helt central och nödvändig, säger han. Torgny Wetterberg har själv under långa perioder undervisat på advokatkurserna, en verksamhet han verkligen uppskattar.

– Det är väldigt trevligt att träffa yngre jurister. Och genom att kurserna är på 2,5 dagar så får man mycket personlig kontakt. Delkurs ett är också en oerhört värdefull kurs och tacksam att hålla undervisning i, eftersom formatet fungerar och alla förstår hur viktig kursen är, vilket skapar intresse. Förutom att kursen ger en bra bas för det framtida advokatlivet fyller den också en annan viktig funktion: att väcka liv i de etiska samtalen ute på advokatbyråerna, menar Torgny Wetterberg.

– Utbildningen gör att de biträdande juristerna kan bidra till en god kultur och har lättare att stå upp för de advokatetiska värdena. Så det är också ett långsiktigt arbete. Kortsiktigt får de biträdande juristerna de kunskaper de behöver, men långsiktigt bidrar utbildningen till att det på advokatbyråerna skapas en miljö där advokatetiska frågor är viktiga, sammanfattar han.

En av de senaste reformerna av advokatkurserna är införandet av konstitutionell rätt som ämne i delkurs tre, med en examen som avslutning. Torgny Wetterberg tycker att inslaget har ett stort värde, genom att det skapar en bredare förståelse för rättssystemet och advokatkårens funktion i det.

Ger resultat

En annan lyckad utbildningssatsning, som lovordats från första början är Advokatdagarna, som hade premiär år 2011. Torgny Wetterberg pekar på att advokatkurserna och Advokatdagarna har en gemensam nämnare: att de kombinerar utbildning med möten mellan människor från olika delar av landet och med olika juridiska verksamheter.

– Mötena ger advokater och jurister förståelse för varandra och varandras verksamhet och en inblick i vad andra gör. Den förståelsen och respekten är av otrolig betydelse för att vi ska kunna hålla ihop samfundet, fastslår Wetterberg, som pekar på att detta blivit ännu viktigare till följd av den snabba tillväxten i storstadsregionerna och vid affärsbyråerna.

Kostnadsfria kurser

Som en följd av de nya kraven på advokaterna och Advokatsamfundets satsning på utbildning och fortbildning har Advokatsamfundets kursverksamhet under de gångna 15 åren vuxit starkt (se statistik nedan). En bidragande orsak till tillväxten är att samfundets sedan 2008 satsat särskilt på att erbjuda helt kostnadsfria kurser. Bara under det första året gick omkring ett tusen advokater och biträdande jurister dessa kurser.

För Anne Ramberg är det naturligt att Advokatsamfundet erbjuder utbildning inom en rad olika områden.

– Dels ökar komplexiteten inom juridiken påtagligt, dels är kåren jämförelsevis mycket heterogen. Vi tillhandahåller därför också gratiskurser inom en rad advokattypiska områden som vänder sig till alla, förklarar hon.

Torgny Wetterberg är positiv till utvecklingen och samfundets egen kursverksamhet. Och han pekar på att utbildningssatsningen inom samfundet faktiskt fyller flera funktioner.

– Den ena är att advokater ska få de kunskaper och den utbildning de behöver. Den andra är att samfundet utåt visar att samfundet inte bara ställer krav på advokater utan också självt bidrar till den nödvändiga utbildningen. Samfundet kan också ta fram utbildningar inom områden som annars inte får någon uppmärksamhet.

Utbildningarna har varit framgångsrika på alla punkterna, menar Torgny Wetterberg.

– Advokatexamen har pågått länge nu, och vi ser resultat i form av att advokatetiska frågor har en mer central plats i diskussionerna än tidigare. Bland de jurister som har gått utbildningen är kunskapen om advokatetik generellt mycket hög.

Anne Ramberg delar hans uppfattning. Hon är övertygad om att det minskande antalet disciplinanmälningar i förhållande till antalet advokater till stor del kan förklaras av satsningen på utbildning och fortbildning.

– Advokatexamen har haft stor betydelse för de ungas förståelse och respekt för advokatrollen och advokatens roll i samhället, säger hon. 

Samfundets utbildningsverksamhet i siffror

 

Antal deltagare i advokatkurs 1–3 Antal kurstillfällen och deltagare i Advokatsamfundets fortbildningskurser
År Antal deltagare  Antal kurser  Antal deltagare
2004 1 004 23 547
2005  869 29 686
2006  828 30 650
2007  813  40 752 
2008  907  Ca 88 2 600
2009  1 050 Ca 70 1 800
2010  1 874 Ca 60 1 400
2011  1 533  Ca 50 1 850
2012  1 376 54 1 965 
2013  1 369 57 1 800
2014  1 281 58 1 900
2015  1 235 66 2 233 
2016  1 288 70 2 167 
2017 1 423 63 1 952

 

Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, Advokataka­demien, utgör en del av Advokatsamfundets kansli. Vid kursavdelningen arbetar tre personer. Tillsammans planerade och administrerade de under år 2017 totalt 135 utbildningstillfällen med sammanlagt omkring 4 200 deltagare.

Advokatutbildningens utveckling

1988 Införande av en obligatorisk preparandkurs kring advokatyrkets etik och ­teknik.

2002 Advokatsamfundets styrelse beslutar om införande av advokatexamen, ­inklusive den obligatoriska advokatutbildningen. Arbetet med att arrangera advokatkurserna inleds samma år. I och med advokatkurserna fasas den tidigare preparandkursen ut, och innehållet inkluderas i den nya utbildningen.

2003 Fullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse, § 36, i Advokatsam­fundets stadgar om ledamots skyldighet att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. Enligt styrelsens riktlinjer innebär detta en skyldighet att genomgå minst 15 timmars fortbildning per år.

2004 Reglerna om obligatorisk advokatexamen och fortbildning träder i kraft.

2008 Kravet på fortbildning utvidgas till 18 timmar/år. Advokatsamfundet inleder en stor satsning på kostnadsfria fortbildningskurser, som lockar många deltagare.

2011 Kravet på praktisk, juridisk verksamhet för att bli advokat sänks från fem till tre år. Antalet som genomgår advokatkurserna och advokatexamen ökar ­under ett par år kraftigt. Premiär för Advokatdagarna.

2014 Riktlinjerna för obligatorisk vidareutbildning ändras så att 6 av de 18 timmarna per år kan vara e-utbildning.

2016 En skriftlig examination i konstitutionell rätt införs som en del av advokat­kurserna.

2017 Lansering av Advokatakademien, ett samlingsnamn och en ny webbplats för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet.

2018 Lansering av meriterande kurser och möjlighet att registrera erfarenhets­meriter som tar sikte på uppdragslistorna för domstolsförordnanden.

Ulrika Öster

Annons
Annons