search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Jävsdiskussionen tog fart när storbyråerna kom

Börje Samuelsson och Biörn Riese redogjorde inledningsvis för disciplinnämnden och vilka advokater och av regeringen utsedda representanter som sitter i nämnden. Föreläsarna konstaterade att det alltid har funnits såväl skrivna som oskrivna regler om intressekonflikter.

– Men jag tror att diskussionen om intressekonflikter och reglerna beträffande sådana tog fart när vi började få riktigt stora advokatbyråer här i landet. Detta och en ökad rörlighet mellan advokatbyråerna gjorde att frågorna rörande intressekonflikter blev klart mera problematiska än de hade varit tidigare, sa Börje Samuelsson.

Advokatsamfundets etikkommitté tillsattes 2005 för att göra en total genomgång av de vägledande reglerna om god advokatsed. Under arbetet kom emellertid just reglerna om intressekonflikt att bli centrala.

Biörn Riese berättade om den infekterade och stundtals hetsiga debatt som uppkom framför allt inom advokatkåren på den affärsjuridiska sidan när det gällde intressekonflikter i samband med så kallade controlled auctions och den eventuella möjligheten att öppna upp för att olika advokater på samma advokatbyrå skulle kunna företräda flera olika budgivare i en auktionsprocess, trots att budgivarna kunde sägas ha motstridiga intressen. De regler som blev följden av etikkommitténs förslag kom emellertid inte att innehålla någon sådan möjlighet.

Föreläsarna gick härefter igenom och analyserade ett flertal avgöranden från disciplinnämnden under senare år rörande intressekonflikter.

I anslutning till ett av fallen belystes förutsättningarna för att genom samtycke från klient bota en konstaterad intressekonflikt. Historiskt har detta i princip varit omöjligt, och klientens uppfattning har inte tillmätts någon betydelse alls. Den möjlighet att genom samtycke bota en intressekonflikt som tillkom efter etikkommitténs arbete är emellertid kringgärdad av ett flertal förutsättningar, som måste vara uppfyllda.

Föreläsarna framhöll också att det alltid är advokaten själv som ansvarar för bedömningen om ett uppdrag kan antas eller inte.

Föreläsarnas slutsats var att utrymmet för att genom samtycke bota intressekonflikter får anses vara mycket begränsat. Börje Samuelsson tillade att utrymmet torde vara ännu mera begränsat när det gäller uppdrag inom humanjuridiken.

I anslutning till fallgenomgången belystes och diskuterades vidare bland annat de besvärliga frågor beträffande intressekonflikter som uppstår när advokater övergår från en advokatbyrå till en annan, liksom problem som kan uppstå, när en bolagsjurist övergår till att arbeta på advokatbyrå och advokatbyrån har eller kan komma att få uppdrag mot bolagsjuristens tidigare arbetsgivare. efter fallgenomgången diskuterade föreläsarna hur de vägledande reglerna om god advokatsed när det gäller intressekonflikter kan komma att stå sig eller förändras med tanke på den pågående ganska dramatiska omvandlingen av advokatbranschen. 

Annons
Annons
Annons