search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Hållbar advokatverksamhet – en fråga om lönsamhet

Hållbarhet är en del av advokatbyråns affär och långsiktigt värdeskapande.

Det var en del i budskapet som förmedlades vid seminariet om advokatverksamhet och mänskliga rättigheter av Emma Ihre, hållbarhetschef vid Mannheimer Swartling, Théo Jaekel, specialist inom mänskliga rättigheter och företagsansvar på Vinge, och advokat Karin Faxén Ågrup, Mannheimer Swartlings chefsjurist.

– Begreppet hållbarhet har vidgats och anses nu inte bara omfatta miljöfrågor, utan också frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, sa Emma Ihre.

Hon underströk att det kostar för företag och investerare att inte ha koll på de här frågorna och att inte hantera dem på ett bra sätt.

För en advokatbyrå gäller det att få in hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption i rådgivningen till klienter, för där har man störst möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning samtidigt som man hjälper klienter. Och gör man det lönsamt i rådgivningen, kommer man att fortsätta med den verksamheten även när vi kommer in i tuffare tider, för det är en del av byråns affär.

– Man måste leva som man lär – vi kan inte ge råd om uppförandekoder och whistleblowers, göra utredningar, säga vad våra klienter ska ställa för krav på sina underleverantörer och agenter, om vi inte som byrå själva har en uppförandekod och inte har ett whistleblowersystem eller liknande för att rapportera in brott mot uppförandekoder, sa Emma Ihre.

Théo Jaekel presenterade FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter från 2011, som är grunden för de riktlinjer om företagande och mänskliga rättigheter som Advokatsamfundet antog 2016.

FN-principerna är det rådande ramverket när det gäller företag och mänskliga rättigheter. De är indelade i tre pelare: staters ansvar, företags ansvar och gottgörelsemekanismer.

Vilken nivå av negativ påverkan företaget ligger på, avgör vad företaget måste vidta för åtgärder.

Advokatsamfundets riktlinjer klargör vad FN-principerna innebär för advokatverksamhet. I rekommendationerna till advokatbyråer ingår:

  • MR-due-diligence-process
  • Code of conduct och andra styr­dokument
  • Internutbildning
  • Rutiner för hantering av avvikelser 
  • Tillämpa/integrera hållbarhet i råd­givningen till klient

Karin Faxén Ågrup berättade att när Advokatsamfundet antog principerna 2016, lades också en ny bestämmelse till i Vägledande regler om god advokatsed: 2.9 om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten.

– Den innebär att en advokat inte får lämna råd i syfte att motverka eller kringgå mänskliga rättigheter. Advokaten ska också verka för att upprätthålla mänskliga rättigheter, sa Karin Faxén Ågrup.

Advokatbyrån ska, när det krävs, integrera mänskliga rättigheter i rådgivningen. Byrån bör göra en riskanalys av varje ny klient och uppdrag. Dessutom bör byrån arbeta med mänskliga rättigheter i det interna arbetet. En förutsättning för trovärdig rådgivning är att man lever som man lär. Byrån kan till exempel ha uppförandekoder för anställda och leverantörer och hållbarhetsrapportera varje år. 

Annons
Annons
Annons