search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag om att ge polisen uppgifter från signalspaning sågas bestämt

Utökade möjligheter för polisen att ta del av uppgifter från FRA riskerar att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar.

Advokatsamfundet avstyrker i ett skarpt formulerat remissvar utredningsförslaget om en ny lag som möjliggör att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten tar emot uppgifter från Försvarets radioanstalt även efter det att en förundersökning har inletts.

Advokatsamfundet anser att dagens lagstiftning och system för hantering av underrättelsematerial från signalspaning är tillräckligt effektiva för de brottsbekämpande myndigheterna samtidigt som godtagbara rättssäkerhetskrav upprätthålls. De föreslagna nya reglerna riskerar i stället att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, menar Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets huvudinvändningar mot förslaget är att det varken är känt hur redovisning av signalspaningsmaterialet från FRA till NOA kommer att ske, eller vilken bearbetning och vidarebefordran som ska göras.

Enligt utredningsförslaget ska uppgifterna från signalspaning inte få användas för att utreda brott, utan enbart för att förhindra brottslig verksamhet. Uppdelningen kommer, enligt Advokatsamfundet, att skapa mycket svåra gränsdragningsproblem inom den myndighet som uppgifterna lämnas till. Det finns, skriver samfundet, till och med en risk för att informationsöverföringen kan komma att begränsas för att undvika dessa gränsdragningsproblem, vilket i så fall gör lagförslaget kontraproduktivt utifrån sin ursprungliga tanke.

Advokatsamfundets invänder också mot det föreslagna förbudet mot att använda uppgifter till förmån för den misstänkte. Detta kan innebära att polisen har uppgifter som talar för en misstänkts oskuld, men är förhindrade att använda dem.

Även Justitieombudsmannen, JO, kritiserar förslaget om att uppgifter som talar till den misstänktes fördel inte ska få användas. JO skriver i sitt remissvar ”att de skäl som utredningen har redovisat inte har sådan tyngd att de kan läggas till grund för ett undantagslöst förbud mot att använda uppgifter som är till fördel för den misstänkte i en brottsutredning”.

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)

Ulrika Öster

Annons
Annons