search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Flera nya skarpa förslag mot hedersrelaterad brottslighet

Flera skarpa förslag för att stärka skyddet mot hedersrelaterade brott finns nu på bordet. Men ännu har politikerna inte fångat upp dem. 

Mari Heidenborg, justitiekansler sedan1 september i år, talade om hedersrelaterad brottslighet. I augusti i år överlämnade hon sin utredning med förslag för att stärka skyddet mot sådan brottslighet.

Heidenborg berättade om utmaningar som aktualiserats i utredningsarbetet och ägnade särskilt uppmärksamhet åt dels förslaget i betänkandet som går ut på att skärpa straffet för brott som begås med hedersmotiv, dels förslaget med ett särskilt barnäktenskapsbrott. Heidenborg berättade att utredningen föreslår en straffskärpningsgrund för brott med hedersbrott i 29 kap. 2 § BrB med en ny punkt, p. 9. Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet, ska vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp särskilt beaktas ”om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder”.

Bakomliggande skäl till förslaget är att brottsoffret för den här typen av brott är än mer utsatt eftersom det inte får sin omgivnings stöd eller sympati, tvärtom: Gärningsmannen får i stället omgivningens stöd och uppskattning. Förslaget motiveras även utifrån ett jämställdhetsperspektiv, ett sätt att uppvärdera kvinnors underordnade roll. Dessutom innebär skärpningen en markering och kan ha en förebyggande effekt.

Utredningen föreslår även att bestämmelsen om äktenskapstvång görs uttryckligen subsidiär till bestämmelsen om människohandel. När bestämmelsen om tvångsäktenskap infördes ledde det till att polis och åklagare missade att använda bestämmelsen om människohandel i de allvarligare fallen av äktenskapstvång. Är det fråga om ett allvarligare brott kan starkare tvångsmedel användas.

– Framför allt i utredningsstadiet är det oerhört viktigt om man kommer upp i straffskalan och kan tillgripa bättre tvångsmedel. I de här fallen är det framför allt hemlig avlyssning, men även frihetsberövande, sa Heidenborg och tillade:

– De här brotten är ofta gränsöverskridande, ofta finns personer som har medverkat i gärningen utomlands. Det är lättare att få internationell hjälp om det är ett allvarligare brott.

Utredningen vill även att det införs ett särskilt barnäktenskapsbrott. För äktenskapsbrott döms också den som förmår eller tillåter ett barn att ingå äktenskap. Det innebär att vårdnadshavare som samtycker eller tillåter ett barn att giftas bort kan åtalas. Kvinnliga vårdnadshavare lever ofta under ett tryck från släktingar i utlandet att tillåta barnäktenskap. Men den nya regeln får de ett verktyg att säga nej till barnäktenskap.

Ett ytterligare förslag från utredningen är ett utreseförbud för barn. Om det finns risk för att den som är under 18 år förs utomlands i syfte att ingå äktenskap eller liknande förbindelse eller könsstympas ska ett sådant barn i skyddande syfte förbjudas att lämna landet (utreseförbud). Heidenborg konstaterade att eftersom väldigt många av de barn som är i riskzonen har dubbla pass så är det med dagens regler svårt att förhindra att de utförs ur landet.

I utredningen uppmärksammades även frågan hur nödställda personer kan hjälpas att återvända till Sverige. Enligt Wienkonventionen saknar Sverige möjligheter att agera utomlands. De flesta barn som förs utomlands har dubbla medborgarskap.

– Vi noterade också en väldigt ful företeelse som tyvärr inte är helt ovanlig. Det är att vårdnadshavarna för att säkerställa att barnet blir kvar i ursprungslandet eller landet de har förts till upphäver vårdnadshavarna barnets svenska medborgarskap med en väldigt enkel åtgärd. I och med det så bakbinder de helt svenska myndigheter. Då har barnet endast medborgarskap i det land som det förts till.

Frågan är dock för stor för att utredningen skulle kunna granska den närmare. Men det går att göra insatser. Norge har kommit ganska långt. På de norska beskickningarna i utsatta områden har man personer som är duktiga på att arbeta med den här företeelsen. De kan på så sätt vara behjälpliga med att få hem de utsatta personerna. Svenska UD har en liknande försöksverksamhet på vissa beskickningar och utredningen föreslår att det ska man fortsätta med.

Frågan om hedersvåld ägnas i dag uppmärksamhet och flera myndigheter har fått i uppdrag att arbeta med frågorna. Men det saknas en övergripande samordning. Landets kommuner arbetar också väldigt olika med frågan. Detta pekar utredningen också på.

Avslutningsvis konstaterade Mari Heidenborg att på grund av det parlamentariska läget har det inte hänt mycket med utredningens förslag, men hon hoppas att man kommer att gå vidare med en del av förslagen från utredningen. ¶

Hedersrelaterat brottslighet

Begreppet hedersrelaterat brottslighet har varit omdiskuterat och kritiserats främst från radikalfeministiskt håll, men numer råder relativt stor enighet om begreppets användbarhet och innehåll, sa Heidenborg, som konstaterade att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i stora delar av världen och inte endast i Mellanöstern eller hos muslimer. Kännetecknande för länder där det förekommer är att staten är svag. I stället får släkten eller klanen träda i dess ställe för att skydda individen. Dessa kulturer kännetecknas även genom att ha tydliga patriarkala strukturer, och att kvinnans ställning är underordnad mannens.

SOU 2018:69 Ökat skyddmot hedersrelaterad brottslighet

Annons
Annons
Annons