search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatkritik mot förslag om e-bevis

EU vill underlätta för medlemsstaterna att få tillgång till elektronisk bevisning i andra länder. Men förslaget till ny förordning får hård kritik från europeiska advokater.

EU-kommissionen presenterade i april i år ett förslag till en ny förordning om elektronisk bevisning. Förslagen innebär att en myndighet i en medlemsstat kan vända sig direkt till en tjänsteleverantör i en annan medlemsstat med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller lämnas ut. Syftet är att ge brottsbekämpande myndigheter ett verktyg för att snabbt få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Förslaget får nu hård kritik från den europeiska advokatorganisationen CCBE. Enligt CCBE är det inte möjligt för EU att anta regler som möjliggör för en stat att gå direkt till tjänsteleverantörerna och begära ut uppgifter om fysiska eller juridiska personer, så som föreslås.

CCBE anser också att kommissionens förslag innebär att man försöker åsidosätta de nationella regler som ska garantera rättssäkerhet och legalitet. Dessutom behöver flera frågor, däribland hur förordningen påverkar advokatsekretessen och rätten till försvar, analyseras vidare.

Förslaget diskuterades på rådet för rättsliga och inrikes frågors möte den 11–12 november. Ministrarna lyckades inte enas i frågan, som nu kommer att beredas vidare av experter. Förhoppningen är att kunna fatta ett beslut i december.

Ulrika Öster

Annons
Annons