search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Statskontoret har utvärderat rättsintygsreformen

Rättsmedicinalverket utfärdar färre rättsintyg nu än för några år sedan, men ingen kan riktigt säga varför. Det fann Statskontoret i sin utvärdering av rättsintygsreformen.

När Rättsmedicinalverket år 2006 fick huvudansvaret för att utfärda rättsintyg ökade antalet intyg från myndigheten först under ett antal år, för att sedan åter minska. Regeringen gav därför under förra hösten i uppdrag till Statskontoret, att utvärdera rättsintygsreformen. Fokus i utvärderingen skulle, enligt uppdraget, ligga på varför rättsintygen från RMV blivit färre, för vilka brott de främst minskat och i vilken utsträckning rättsintyg hämtas in från andra håll.

Statskontoret redovisade sin utvärdering i början av 2018. Utvärderingen visar att det är svårt att ge några säkra svar på flera av de frågor som ställts. Utvärderingen ger stöd för att antalet rättsintyg från RMV minskat sedan år 2008. Statskontoret anser inte att de har kunnat se att minskningen skulle kompenseras av fler rättsintyg från hälso- och sjukvården. Exakt hur många rättsintyg som kommer från läkare inom hälso- och sjukvård är dock omöjligt att svara på, eftersom det inte går att finna någon samlad statistik över detta.

En del av minskningen beror, enligt Statskontoret, på att brottsutredare i dag i större omfattning än tidigare använder sig av patientjournaler i stället för att begära rättsintyg, särskilt vid mindre grova brott. En annan förklaring kan vara att RMV:s tjänster upplevs som otillgängliga i vissa delar av landet. Även kostnaden för ett rättsintyg kan avskräcka, anser Statskontoret.

Statskontoret lämnar också flera förslag till förbättringar i RMV:s verksamhet och hos dem som beställer rättsintyg. Verket bör bland annat fortsätta att utveckla sitt kvalitetsarbete och effektivisera verksamheten. Statskontoret rekommenderar också att samarbetet med Polismyndigheten förbättras, så att polisen kan lämna bättre underlag till sina beställningar om Rättsintyg.

Dessutom anser Statskontoret att RMV bland annat ska:

  • Ta fram en vägledning för beställarna av rättsintyg.
  • Systematiskt informera polis och åklagare om de nya FD-läkarnas existens och verksamhet.
  • Intensifiera rekryteringen av ytterligare FD-läkare.
  • Se över prissättningen på rättsintygen.
  • Genomföra regelbundna uppföljningar av hur polis och åklagare uppfattar rättsintygsverksamheten.

Polisen ska enligt Statskontoret:

  • Utse en kontaktperson eller funktion som har ett utpekat ansvar för rättsintyg inom myndigheten. 

Ulrika Öster

Annons
Annons