search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Skatteverket tillbakavisar kritik

Skatteverket anser inte att några allvarliga fel har begåtts i Ferringmålet. 

Petra Jacobsen, enhetschef på Skatteverkets storföretagsenhet i Malmö, har svarat på ­tidskriften Advokatens frågor per e-post. Jacobsen konstaterar att skatteärendet avsåg taxeringen 2004 och taxerings­ärenden ­gallras enligt lag efter 10 år varför något material i denna del inte finns kvar på Skatteverket. Skattefrågan har prövats av kammarrätten och underställts Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

1. Utterströms och Leidhammars uppfattning är att Skatteverket har påverkat sin anlitade revisionsbyrå så att värderingsmännen uppvärderat tillgångarnas värde markant. Vad har ni för kommentar till det?

”Skatteverket vände sig till externa revisionsbyråer för att få en objektiv extern värdering. I uppdraget ingick att värderingen skulle ske objektivt och självständigt samt utgå från de uppgifter och prognoser som bolagets värdering byggde på. Skatteverket har inte haft som syfte att påverka revisionsbyrån att uppvärdera tillgångarnas värde.”

2. Utterström och Leidhammar uppger att när de ville få del av den kommunikation som varit mellan revisionsbyrån vägrade Skatteverket att lämna ut den. Advokaterna tvingades till slut att vända sig till kammarrätten som gav dem rätt. Varför ville Skatteverket initialt inte gå med på att lämna ut informationen?

”Skatteverket ansåg vid tidpunkten för beslutet att inte lämna ut handlingarna att dessa inte var att betrakta som allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Detta framgår av Skatteverkets beslut 2011-10-19 som utgör bilaga till kammarrättens beslut att återförvisa ärendet till Skatteverket. Som en följd av kammarrättens beslut fick bolaget del av allt material som fanns i ärendet i juli 2012.”

3. När advokaterna skapade en tidslinje utifrån de handlingar som de fått insåg de att det fanns stora tidsluckor och att det således saknades dokument. Förklaringen måste, enligt advokaterna, vara att Skatteverket städat bort för Skatteverket belastande dokument och e-post från sina akter. Enligt Utterström och Leidhammar är Skatteverkets förklaring till de försvunna dokumenten att myndigheten bytt e-postsystem och att dokument och e-post då försvann. Stämmer uppgiften? Om det stämmer, vad har ni för kommentar till det inträffade? Hur omfattande är Skatteverkets bortfall totalt sett bedömer ni?

”Skatteverkets e-postsystem är inte ett ärendehanteringssystem eller arkiv. Meddelanden som hör till ett ärende ska löpande tillföras detta. Därefter ska e-posten gallras. Skatteverket har tillfört beskattningsärendet samtliga uppgifter som har haft betydelse i ärendet och alla handlingar är utlämnade till bolaget. Detta inkluderar all e-post som hade betydelse i beskattningsärendet.”

4. Enligt Utterström och Leidhammar så ska de tjänstemän från revisionsbyrån som utförde värderingen ha medgett att de saknade kompetens att göra detta. Det har tjänstemännen berättat då de intet ont anande trodde att de satt i var sin anställningsintervju. De utsattes nämligen för fiktiva anställningsintervjuer i England, genomförda av ett underrättelseföretag vid namn Black Cube. Black Cube genomförde intervjuerna på Ferring-bolagets uppdrag. Känner ni på Skatteverket till uppgiften? Vad är er kommentar?

”Skatteverkets uppfattning var att vi anlitade och betalade revisorer med kompetens för att kunna göra en objektiv och högkvalitativ värdering av tillgångarna ifråga. Den externa värdering som gjordes utgjorde del av processmaterialet i kammarrätten, precis som den värdering bolaget åberopade. Materialet har således bedömts av kammarrätten inom ramen för domstolens fria bevisvärdering.” 

Tom Knutson, Magnus Andersson

Annons
Annons