search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2018/0991 Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

R-2018/1083 Förslag att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla R-2018/1085 Promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18)

R-2018/1156 Betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfalls­förebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

R-2018/1195 Betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27)

R-2018/1209 Promemorian Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

R-2018/1222 Promemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

R-2018/1224 Promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)

R-2018/1279 Promemorian Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

R-2018/1280 Promemorian Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

R-2018/1282 Promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag

R-2018/1360 Promemorian Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ds 2018:22)

R-2018/1361 Promemorian Tillståndsprövning av vapendelar m.m. (Ds 2018:30)

R-2018/1363 Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan

R-2018/1574 EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

R-2018/1660 Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn – Tilläggsremiss

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons