search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Nej till resning till nackdel för enskild

Förslagen om att möjliggöra resning till nackdel för den enskilde när det kommit nya uppgifter om personens ålder är illa genomtänkta och brister i rättssäkerhet. Det anser Advokatsamfundet som nu lämnat sitt yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19). Samfundet avstyrker förslagen i promemorian som avser resning till nackdel för den enskilde.

Utredaren Per Lennerbrant föreslår att resning ska vara möjlig, till den tilltalades nackdel eller fördel, om det kommer fram nya uppgifter i efterhand om att en dömd person sannolikt har en annan ålder än vad domstolen funnit. För att domen ska prövas på nytt krävs det att brottet kan leda till mer än ett års fängelse.

Eric M. Runesson invald i Svenska Akademien

Svenska Akademien utsåg vid sitt möte den 5 oktober justitierådet Eric M. Runesson samt författaren Jila Mossaed till nya ledamöter. Valet har godkänts av H.M. Konungen.

Eric M. Runesson är jur. dr och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och i dag justitieråd i Högsta domstolen. Fram till sommaren var han advokat med inriktning på tvistlösning, skiljemannarätt och medling i affärsjuridiska tvister. Eric M. Runesson var också fram till sitt utträde ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse.

Kritik mot förslag om ändrad helgberedskap

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar stark kritik mot fler av de förslag som lämnas av Domstolsverkets helgberedskapsprojekt. Projektets förslag innebär bland annat att många häktningsförhandlingar utanför storstadsområdena kan komma att hållas via videolänk. Samfundet avstyrker förslaget och anser att behovet av effektivisering inom domstolarna här ”måste stå tillbaka för den misstänktes rätt att personligen få inställa sig till häktningsförhandling i rättssalen”.

Även förslaget om att minska antalet så kallade beredskapsområden under helgerna kritiseras. De nya, större beredskapsområdena skulle innebära långa resor för de misstänkte, och göra det svårt eller omöjligt för en jouradvokat att transportera sig mellan olika förhandlingar under sin jourtid.

Arbete för bättre skatteprocess har startat

Nu har det första mötet hållits med arbetsgruppen som tillsattes för att diskutera en förbättring av skatteprocessen efter seminariet i juni om kvaliteten i skatteprocessen. Gruppen, som består av representanter från förvaltningsdomstolarna, Skatteverket och Advokatsamfundet, träffades på Kammarrätten i Stockholm den 24 september. Vid mötet medverkade kammarrättens president Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing.

Förslaget att bilda en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skattemål för att diskutera en förbättring av skatteprocessen i framför allt stora mål väcktes vid ett seminarium om kvaliteten i skatteprocessen som hölls på Advokatsamfundets kansli den 11 juni.

Ris och ros till förslag om barnpornografibrott

Advokatsamfundet har yttrat sig över promemorian Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget att straff om barnpornografibrott även fortsättningsvis bör regleras i 16 kap. brottsbalken. Däremot avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott enbart på grund av att denne varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen är under 18 år, då förslaget innebär ett ­förändrat skuldrekvisit.

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott mot barn.

Hård samfundskritik mot tjänstepensionsförslag

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar över promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag hård kritik mot delar av förslagen och mot kvaliteten på många av EU:s rättsakter.

I promemorian, som syftar till att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II), föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. EU-reglerna föreslås också kompletteras med en förstärkt solvensreglering, för att stärka kundernas skydd.

Enligt Advokatsamfundet försvåras implementeringen av EU-rätten av ”den undermåliga kvaliteten på många av EU:s rättsakter, bl.a. det direktiv som ligger till grund för det nu remitterade lagförslaget”. Advokatsamfundet anser också att förslagets val av lagstiftningsteknik, med hänvisningar, ”står i kontrast till strävan efter ökad överskådlighet och lättbegriplighet och bidrar i stället till ökad splittring i regleringen och en förhöjd risk för förbiseenden”.

Poliser utbildas kring sexualbrott

27 polisanställda som arbetar med att utreda sexualbrott deltar i den första omgången av Polismyndighetens nya nationella utbildning kring sexualbrott och den nya sexualbrottslagstiftningen. Den första omgången av den två veckor långa utbildningen hålls i Göteborg i mitten av oktober.

Nej till slopat krav på dubbel straffbarhet

Advokatsamfundet kan inte ställa sig bakom ett förslag om att slopa kravet på dubbel straffbarhet i terroristlagstiftningen, eftersom det ”strider mot sådana sedvanliga straffrättsliga principer som är en förutsättning för ett rättssäkert brottmålsförfarande.” Det skriver samfundet i sitt yttrande till Sanktionlagsutredningens förslag.

Utredningen föreslår bland annat att den som uppsåtligen bryter mot ett beslut om frysning av tillgångar ska dömas till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Detta ska, enligt utredningen, gälla för svenska medborgare som begår brottet utomlands, oavsett om brottet är straffbart i detta land eller inte. Förslaget innebär därmed ett avsteg från principen om dubbel straffbarhet.

Registrerade meriter utsätts för tillsyn

Sedan maj 2018 kan advokat och biträdande jurist registrera meriter för erfarenhet och utbildning kopplat till uppdragslistorna för domstolsförordnanden. Ett mycket stort antal meritmarkeringar har registrerats sedan dess. Dessa utgör beslutsstöd för domstolarna och har betydelse för möjligheten att få förordnanden.

Under hösten kommer en genomgång och tillsyn av meritmarkeringar att genomföras. Det görs i enlighet med den information som finns i anslutning till registreringen av meriter på Advokatsamfundets webbplats.

Buergenthal domare i Internationella domstolen

I förra numret av tidskriften Advokaten (nr 7 2018) uppgavs felaktigt att mottagaren av Stockholm Human Rights Award under en period verkat som domare i Internationella brottmålsdomstolen. Rätt uppgift är att Buergenthal under perioden 2000–2010 var domare i Internationella domstolen i Haag.

Varning till Massi Fritz överklagas inte

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslöt den 27 augusti 2018 att tilldela advokat Elisabeth Massi Fritz varning med högsta straffavgift, 50 000 kronor. Nämnden bestod vid prövningen av åtta ledamöter, som inte var eniga. Fyra ledamöter ville tilldela henne varning med högsta straffavgift, medan fyra ledamöter jämte samfundets generalsekreterare (som inte har rösträtt i nämnden) ville utesluta Elisabeth Massi Fritz. För uteslutning krävs att sex ledamöter är ense om påföljden. Därför stannade påföljden vid varning med straffavgift.

Enligt disciplinnämnden hade Massi Fritz allvarligt åsidosatt god advokatsed på två punkter, dels genom att använda anställningsavtal som genom sin utformning riskerar att underminera klienternas fria advokatval, dels genom att på olika sätt försvåra handläggningen av disciplinärendet.

Justitiekanslern, JK, utövar tillsyn över advokatväsendet som företrädare för det allmänna och har möjlighet att överklaga disciplinnämndens beslut. Efter granskning har dock JK beslutat att inte överklaga.


Kurs i advokatetik för administrativ personal

Advokatakademiens nya halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa personalen på landets advokatbyråer. Kursen förklarar centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras betydelse för advokatbyrån samt hur den administrativa personalen själva har att hantera olika delar av samma regler. Kursen hålls den 26 november i Malmö. Läs mer på https://advokatakademien.advokatsamfundet.se

Hur kan jämställdhet på arbetsplatsen förbättras?

Den 15 november arrangeras en kostnadsfri kurs i hur jämställdheten på arbetsplatsen kan förbättras. Under seminariet sammanfattas forskning på området och konkreta exempel ges på hur forskare och arbetsgivare kan arbeta tillsammans för att få mer kunskap om vilka initiativ som fungerar. Kursen har tillkommit som ett led i Advokatsamfundets huvudstyrelses arbete för ökad jämställdhet. Läs mer på https://advokatak­ademien.advokatsamfundet.se

Telia får inte styra kunders internettrafik

Telias tjänster för ”fri surf” strider mot EU-rättens regler, enligt Förvaltningsrätten i Stockholm. Telia måste nu sluta styra sina kunder till vissa tjänster. Telias tjänster ”Fri surf på sociala medier” och ”Fri surf lyssna”, som möjliggör för kunderna att fortsätta att använda vissa applikationer även efter att surfvolymen är slut, uppmärksammades först av Post- och telestyrelsen (PTS).

Förvaltningsrätten bedömer att den tekniska åtgärd som Telia vidtar när en kund har förbrukat sin avtalade datavolym utgör en otillåten trafikstyrningsåtgärd enligt TSM-förordningen.

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 4207-17.

Annons
Annons