search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Rättsfallsguiden: 173 viktiga avgöranden inom entreprenad­rätten
Författare: Claes Sahlin, Martin Peterson, Maria Andersson, Lilian Vo Förlag: Svensk Byggtjänst

Domarna inom entreprenad- och konsulträtten har ökat de senaste åren, mycket beroende av att alltfler tvister hamnar i allmän domstol och därigenom offentliggörs i stället för att lösas genom skiljeförfarande. Rättsfallsguiden samlar ett antal korta referat av viktiga domar som berör byggsektorn. Referaten är samlade och strukturerade på ett sådant sätt att de enkelt ska kunna hittas efter de rättsregler som finns i framför allt AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen. Boken är en sammanställning av de referat som entreprenadjuristerna på Stockholms Byggmästareförening årligen publicerat under 15 års tid (2003–2018).

Konsultansvar
Författare: Jan Elfström, Lars Erik Ashton Förlag: Svensk Byggtjänst
Konsultansvar redogör för tekniska konsulters juridiska ansvar, ett område som saknar lagreglering och länge varit oklart. I denna tredje, uppdaterade och delvis omarbetade upplaga, görs en allmän genomgång av konsultansvaret med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska och nordiska rättsfall och andra avgöranden. Boken behandlar bland annat rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret, oskäliga avtal, vad som är god yrkesetik, konsultens möjligheter att begränsa sitt ansvar samt påföljds- och reklamationsfrågor, särskilt skadeståndsberäkning.

Seminarium: Möjligheter och risker med sociala medier
Många intresserade åhörare hade samlats i advokatsamfundets hörsal när Juridiska biblioteket höll sitt eftermiddagsseminarium på temat Advokaten och sociala medier den 15 oktober. En panel med representanter från advokatkåren, universiteten, domstolarna och media diskuterade kring olika aspekter av användandet av sociala medier ur ett advokatperspektiv. Man pratade bland annat om hur sociala medier kan användas som ett verktyg för informationsinhämtning och informationsspridning men också vilka risker som finns med detta. Vidare hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformation och drev i samband med juridiska händelser som rättegångar eller i andra situationer samt olika ansvarsfrågor. Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Stiftelsen Juridiska biblioteket var moderator. Läs mer på sid. 56.

Rapport från Statskontoret
Omorganisationen av Polisen har inte gett önskat resultat Statskontoret som utvärderat ombildningen av polisen, har presenterat sin slutredovisning. Rapporten visar att polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet men att målen för reformen trots detta inte har uppnåtts. Polisens förmåga att ingripa mot brott är oförändrad, utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras och tillgängligheten har heller inte förbättrats. Enligt rapporten är bristande styrning av myndigheten och bristande resurser några av förklaringarna till den dåliga måluppfyllelsen.
Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet : slutrapport (2018:18).

Bok: Juridisk metodlära
Maria Nääv, Maurio ­Zamboni, red., Studentlitteratur
Juridisk metodlära, som nu kommer i en andra uppdaterad upplaga, ger en översiktlig presentation av de mest relevanta juridiska teorierna/metoderna och hur dessa kan användas praktiskt för att få olika perspektiv på juridiska problem. Boken presenterar ett femtontal metoder, skrivna av några av de främsta svenska representanterna för respektive metod, såsom rättsdogmatisk metod, rättspositivism, naturrätt, komparativ metod, rättsekonomi, rättssociologi och EU-rättslig metod. 

Annons
Annons