search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD tillämpar vapenlagen trots brister i beredningen

Beredningen av ändringarna i vapenlagen var bristfällig, men inte i den mening som anges i regeringsformen, enligt Högsta domstolen, som därmed gett grönt ljus till att tillämpa den omdiskuterade lagen. 

HD finner i sin dom att beredningen av ändringarna i vapenlagen var bristfällig men bristerna var inte väsentliga i den mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket andra meningen regeringsformen.

Straffskalan för vapenbrott och grovt vapenbrott höjdes den 1 januari 2018. De nya hårdare straffen drevs igenom trots hård kritik från såväl många remissinstanser som från Lagrådet. Lagrådet ansåg att kravet i regeringsformen 7 kap. 2 § på beredning av regeringsärenden inte var uppfyllt. På grund av det kunde regeringens lagrådsremiss inte ligga till grund för lagstiftning, skrev Lagrådet.

Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd i målet med hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen 11 kap. 14 §, som föreskriver att en föreskrift inte får tillämpas, om en domstol finner att stadgad ordning har åsidosatts i något väsentligt hänseende vid föreskriftens tillkomst.

I domen, som meddelades den 28 september, går HD igenom lagstiftningsprocessen, och konstaterar att den var bristfällig. Domstolen påminner dock om att kraven i regeringsformen för att domstolen inte ska få tillämpa en bestämmelse är högt ställda. HD skriver i sin dom att det saknas stöd för slutsatsen att ”återverkningarna för den enskilde som en följd av den korta remisstiden har blivit helt outredda eller oöverblickbara. Inte heller kan bristerna på någon annan grund bedömas som väsentliga i den mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket andra meningen regeringsformen”.

Därmed ska HD tillämpa den nya lydelse som vapenlagen fick genom lagändringen vid årsskiftet, och domstolen fastställer hovrättens dom för grovt vapenbrott.

Högsta domstolen mål nr B 2646-18

Annons
Annons
Annons