search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Gymnasielagen får tillämpas

Migrationsöverdomstolen konstaterade i två domar att lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande asylsökande, den så kallade gymnasielagen, får tillämpas. 

Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning enligt grundlagen har åsidosatts när lagen kom till. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.

I målet UM 12649-18 tar Migrationsöverdomstolen ställning till om det fanns sådana brister i beredningen av lagstiftningsärendet när bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet i gymnasielagen kom till, att stadgad ordning har satts åt sidan i något väsentligt hänseende. I så fall skulle lagen inte få tillämpas enligt regeringsformen 11 kap. 14 §.

Migrationsdomstolen i Malmö fann i sin dom att regeringsformens beredningskrav inte var uppfyllt när det gällde bestämmelsen om beviskravet. Men Migrationsöverdomstolen delar inte den bedömningen, utan konstaterar att förslaget bereddes ytterligare, efter att kritik hade riktats mot regeringens beredning av förslaget. Sammantaget anser Migrationsöverdomstolen att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till.

I målet UM 13063-18 bedömer Migrationsöverdomstolen frågan om avsteget från kravet på klarlagd identitet i gymnasielagen strider mot EU-reglerna. Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna inte hindrar ett sänkt beviskrav för sökandens identitet när frågan om uppehållstillstånd prövas för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i lagen.

Mot bakgrund av att det redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

Magnus Andersson

Annons
Annons