search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Advokater riktar allvarlig kritik mot Skatteverket

Advokater riktar allvarlig kritik mot Skatteverket. Myndigheten anklagas för att ha undanhållit information, manipulerat en värdering och sakna avgörande kompetens. 

Advokaterna Peter Utterström och Börje Leidhammar företräder läkemedelsbolaget Ferring mot Skatteverket i ett mål som de anser är ett talande exempel på den obalans som råder i skatteprocessen; något som Advokaten återkommande har uppmärksammat.

I korthet handlar det om en tvist med ­Skatteverket om hur ett företags tillgångar ska värderas, som rymmer flera ovanliga delar.

Grunden för tvisten är bedömningen av värdet av läkemedelsbolagets immateriella tillgångar. Bolaget överförde (2003) sina tillgångar från verksamheten i Sverige till ett bolag i Schweiz och skulle därmed betala skatt på detta värde. Efter en skatterevision några år senare beslöt Skatteverket att Ferring AB:s inkomst skulle höjas med 682 miljoner kronor eftersom bolaget hade sålt dessa tillgångar till ett annat bolag i samma koncern till vad Skatteverket menade var underpris. Den första värderingen var cirka en tredjedel av den slutliga.

Ferring överklagade beslutet till Länsrätten i Skåne och fick rätt (2010).

Den domen överklagades i sin tur av Skatteverket till Kammarrätten i Göteborg, som dömde till Skatteverkets fördel (2011).

Vägrade lämna ut

I fallet presenterades fyra olika värderingar som alla gav olika resultat. Bakom värderingarna stod bland annat välrenommerade revisionsbyråer.

Advokaterna har gjort gällande att bolagets värde skulle vara betydligt lägre än Skatteverkets bedömning, som tagits fram med hjälp av en av de tre revisionsbyråerna.

Advokaternas uppfattning är att Skatteverket har påverkat sin anlitade revisionsbyrå så att värderingsmännen uppvärderat tillgångarnas värde markant. Men när Utterström och Leidhammar ville få del av den kommunikation som varit mellan revisionsbyrån vägrade Skatteverket att lämna ut den. Advokaterna tvingades till slut att vända sig till kammarrätten som gav dem rätt. När advokaterna skapade en tidslinje utifrån de handlingar som de fått insåg de att det fanns stora tidsluckor och att det således saknades dokument.

Förklaringen måste, enligt advokaterna, vara att Skatteverket städat bort för Skatteverket belastande dokument och e-post från sina akter.

Skatteverket förklarar de försvunna dokumenten med att myndigheten bytt e-postsystem och att dokument och e-post då försvann.

Saknade kompetens

De tjänstemän från revisionsbyrån som utförde värderingen ska även ha medgett att de saknade kompetens att göra detta. Det har tjänstemännen berättat då de intet ont anande trodde att de satt i var sin anställningsintervju. De utsattes nämligen för fiktiva anställningsintervjuer i England, genomförda av ett underrättelseföretag vid namn Black Cube. Black Cube genomförde intervjuerna på Ferring-bolagets uppdrag.

Förvaltningsrättens dom innebar att bolagets värdering fick företräde framför Skatteverkets.

Kammarrättens dom, som bygger på den av Skatterverket anlitade revisionsbyråns värdering, är enligt advokaterna influerad av Skatteverket. Förutom att själva värderingen är fel har kammarrätten också gjort en felaktig tolkning av lagen eftersom kammarrätten i domen konstaterar att man måste välja mellan de båda värderingarna, det vill säga Skatteverkets värdering (utförd av dess anlitade revisionsbyrå) eller bolagets (utförd av Ferrings revisionsbyrå).

I själva verket står det, enligt advokaterna, domstolen fritt att välja att göra en egen värdering. I dagsläget har Peter Utterström och Börje Leidhammar ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för tredje gången i detta mål. Advokaterna anser att det har begåtts grovt rättegångsfel som de i efterhand har kunnat bevisa.

Grova felaktigheter

Peter Utterströms erfarenhet har tidigare varit att myndigheter försöker att göra rätt. Men i detta mål är det, enligt honom, ett pärlband av grova felaktigheter som inträffat.

– Ett grovt fel är att Skattemyndigheten krävt att en värdering ska göras som är anpassad efter Skatteverkets egna önskemål, säger Utterström och tillägger:

– Tjänstemän på Skatteverket har drivits av tesen att de måste vinna, och att de gör vad som helst för det. Vi antar att myndigheten har städat bort sådant i akten som varit till fördel för den skattskyldige. Möjligen har de även städat bort sådant som visar att de tydligt har manipulerat målet, säger Utterström. Man har medvetet missbrukat det faktum att domstolen så att säga automatiskt ger Skatteverket trovärdighet.

Börje Leidhammar pekar på hur de nekats den efterfrågade korrespondensen mellan Skatteverket och dess revisionsbyrå.

– Med hjälp av den hade vi kunnat lämna synpunkter som vi tror klart hade påverkat domstolarna i deras bedömning, framför allt kammarrättens, eftersom kammarrätten fäster väldigt stor tilltro till den värdering som Skatteverkets anlitade revisionsbyrå hade gjort i målet av goodwillposterna i balansräkningen. Det gjorde att det tippade över till Skatteverkets fördel, säger Leidhammar och fortsätter:

– Hade vi fått information och kunnat bemöta de instruktioner, som vi tror att revisionsbyrån fick av Skatteverket, så tror vi att kammarrätten inte alls hade fäst så stort avseende vid Skatteverkets anlitade revisionsbyrås värdering.

Advokaterna har försökt via Revisorsnämnden att få en prövning till stånd när det gäller Skatteverkets anlitade revisionsbyrås agerande. Nämnden menade att detta inte var ett sådant ärende som ankom på nämnden att pröva och avvisade advokaternas begäran.

– Den här typen av externa uppdrag, som låg vid sidan om den rena revisorstjänsten och rådgivningen, ingick inte i det revisionsarbete som nämnden granskar, säger Leidhammar.

– Vi har gjort allt för att korten ska läggas på bordet, men Skatteverket har i stället valt att lägga locket på och inte ge oss möjlighet att komma in och förutsättningslöst granska det här, säger Leidhammar.

Han tror att Ferring, om all information lämnats ut från Skatteverket, skulle ha goda förutsättningar för att få resning.

Nullitet

Leidhammar poängterar att kommunikationsprincipen är en fundamental regel i det skriftliga förfarandet i förvaltningsprocessen. Enligt vissa rättsfall ska avsteg från denna princip leda till att ett beslut blir ogiltigt.

– Rättsföljden av att man inte följer den till punkt och pricka är nullitet. Vi menar att hade kammarrätten varit klar över underlaget för den bedömning Skatteverkets revisionsbyrå hade gjort, då hade man verkligen höjt på ögonbrynen och kommunicerat oss det materialet och gett oss tillfälle att yttra oss över det, säger han, och fortsätter:

– Det är klart att det hade sett väldigt illa ut. Så jag kan förstå att Skatteverket ogärna vill visa upp en sådan här sida i sin verksamhet. Men det är man skyldig att göra, säger Leidhammar. 

Läs Skatteverkets svar om Ferringmålet!

Tom Knutson, Magnus Andersson

Annons
Annons