search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande: 

R-2018/0763 Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

R-2018/0777 Betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16)

R-2018/0930 Promemorian Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)

R-2018/0960 Promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

R-2018/0998 Promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

R-2018/1049 Promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

R-2018/1105 Betänkandet Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan (SOU 2018:33)

R-2018/1182 Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

R-2018/1192 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kredit­riskhantering – Komplettering

R-2018/1193 Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

R-2018/1194 EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

R-2018/1225 EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

R-2018/1226 Promemorian Förverkande och annan sådan särskild rättsverkan vid föreläggande av ordningsbot

R-2018/1281 Bolagsverkets promemoria Hemställan om ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen

R-2018/1362 Datainspektionens förteckning enligt artikel 35.4 i EU:s dataskyddsförordning

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .