search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättssäkerhet central vid snabb handläggning av brottmål

Advokatsamfundet ser inga problem med att okomplicerade brottmål handläggs snabbt,
så länge rättssäkerheten upprätthålls. Det skriver Advokatsamfundet i ett remissvar, som också riktar kritik mot några av förslagen i promemorian Snabbare lagföring. 

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande över promemorian Snabbare lagföring att man inte har någon ”erinran mot att förundersökningar och brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt, så länge som rättssäkerheten upprätthålls fullt ut”.

Precis som utredaren säger Advokatsamfundet nej till införandet av jourdomstolar. Samfundet har dock flera synpunkter på de övriga förslagen.

Ifråga om planerna på ett snabbare förfarande för unga lagöverträdare påpekar Advokatsamfundet att det redan med dagens tidsfrister många gånger kan vara svårt för den tilltalade och dennes advokat att hinna förbereda sin talan ordentligt. De korta planeringshorisonterna innebär också att tilltalade och måls­ägande ofta tvingas byta försvarare eller målsägandebiträden. Samfundet vill i stället lyfta frågan om att rätten för socialtjänst och vårdnadshavare att delta vid förhör skulle kunna ersättas med en upplysningsplikt.

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om häktning oavsett brottets straffskala, med motiveringen att det är alltför repressivt, liksom även Stefan Strömbergs förslag om att åklagare i vissa mindre allvarliga brott ska kunna väcka åtal utan att den misstänkte fått slutunderrättelse om förundersökningen. Rätten till slutunderrättelse bör, enligt Advokatsamfundet, i stället stärkas, så att den misstänkte får rätt till ett eget exemplar av förundersökningen.

Avslutningsvis framhåller Advokatsamfundet i sitt remissvar att promemorians förslag måste kombineras med garantier för den misstänkte att även utanför ordinarie kontorstid biträdas av offentlig försvarare.

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Annons
Annons