search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om samfundets europeiska arbete

En tanke med den här spalten är att uppmärksamma olika delar av Advokatsamfundets verksamhet. I dag tänkte jag säga några ord om vad vi gör på det europeiska planet. Utgångspunkten är att samfundet inte bara har att tillvarata svenska advokaters intressen; det ankommer också på oss att försvara demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands.

Ett internationellt engagemang är inte enbart viktigt för att kunna påverka rättsutvecklingen inom EU, utan även för att nationellt kunna försvara advokatrollen och upprätthålla advokatetiska kärnvärden. Ett långsiktigt internationellt engagemang, med goda kontakter och ett väl fungerande samarbete med andra länders advokatsamfund och internationella advokatorganisationer, gagnar våra möjligheter att påverka advokatens vardag i positiv riktning och att värna den demokratiska rättsstaten, både här hemma och i vår omgivning.

På det europeiska planet bedrivs samfundets arbete huvudsakligen i Rådet för de europeiska advokatsamfunden, till vardags kallat CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe). Det är en sammanslutning av 45 europeiska advokatsamfund som företräder drygt 1 miljon advokater. Den svenska CCBE-delegationen består av advokaten Jan E. Frydman, som är delegationschef, samt samfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn och generalsekreteraren Anne Ramberg. Någon gång deltar också andra. Exempelvis har jag deltagit vid ett CCBE-möte och hoppas göra det igen framöver.

EU:s och Europarådets institutioner konsulterar CCBE i all central europeisk lagstiftning och andra viktiga rättsliga frågor av gränsöverskridande natur.

Huvudinriktningen i CCBE:s arbete är värnandet av de grundläggande principerna om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter på det europeiska planet. En röd tråd i arbetet är även värnandet om advokatens oberoende ställning och skyddet för advokatsekretessen.

Från svensk sida arbetar vi konsekvent med att upprätthålla den svenska modellen för reglering av advokatmarknaden. Frånvaron av advokatmonopol och en ordning med ett advokatsamfund som är självreglerat och som på egen hand utan statlig inverkan utövar tillsyn över sina ledamöter och sörjer för dess kvalitet och professionalism, är saker som gagnat oss och lett till en positiv syn på den svenska advokatmarknaden i omvärlden. Att upprätthålla denna ordning är särskilt angeläget i tider när grundläggande rättsstatliga principer ifrågasätts och lagstiftning hotar advokatetiska kärnvärden. Att aktivt delta i CCBE:s arbete medverkar till att vi kan göra det.

CCBE har på senare tid haft anledning att uppmärksamma utvecklingen i vissa av EU:s medlemsstater där rättsstaten och dess grundläggande principer utmanas på ett sätt som är helt oacceptabelt. Jag tänker i första hand på utvecklingen i Polen men även i vissa andra europeiska stater.

Till och med den gemensamma europeiska värdegrund som kommit till uttryck i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ifrågasätts. Detsamma gäller domstolars och advokaters oberoende ställning. Det är av största vikt att dessa hot uppmärksammas och att vi gemensamt agerar med kraft för att stärka rättsstatens grundvärden.

I det sammanhanget är det särskilt glädjande att kunna konstatera att CCBE och Europarådet gemensamt tagit initiativ till en särskild konvention om advokatyrket som förhoppningsvis kommer att få stort genomslag till skydd för advokatyrkets oberoende och andra kärnvärden.

Nämnas kan också CCBE:s värdefulla arbete med penningtvättsregleringen och annan lagstiftning som ålägger advokater informationsskyldighet i strid med advokatetiska kärnvärden.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

 

 

Annons
Annons