search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många frågetecken kring framtidens tillsyn

Två nya statliga organ ska ta över tillsynen över Norges advokater. Det föreslår det norska justitiedepartementet. Kritiker befarar dock att den nya ordningen kan bli kostsam för advokaterna. 

Debatten om hur advokaterna och tillsynen över dem ska organiseras har varit livlig i Norge sedan den statliga advokatlagsutredningen, Advokatlovutvalget, presenterade sina förslag våren 2015.

Utredningen, ledd av høyesterettsdommer Bergljot Webster, föreslog att ett advokatsamfund med obligatoriskt medlemskap skulle upprättas. Precis som i Sverige skulle samfundet självständigt ansvara för regelutveckling, vägledning och tillsyn av advokaterna.

Advokatlovutvalget ville också inrätta en advokatnämnd, med uppgift att pröva anmälningar mot advokater och besluta om uteslutning ur samfundet. Utredningen förordade dessutom en lagfäst tystnadsplikt för advokater och krav på att advokater har ansvarsförsäkring.

Utredningsförslaget väckte en livlig debatt inom advokatkåren. Kritikerna, däribland advokat Brynjar Østgård, befarade att ett advokatsamfund med omfattande offentliga uppgifter skulle förlora sin självständighet. Østgård säger följande i en intervju i den norska tidskriften Advokaten: ”Det är nästan ofattbart att advokatlagsutredningen kunde hitta på något sådant. Advokater måste vara fria och oberoende. Då blir det helt bakvänt att staten ska organisera dem.”

Andra pekade snarare på att ett samlat advokatsamfund skulle ge ökad tydlighet och färre problem med ansvarsfördelning mellan olika organ.

Drygt tre år efter att Advokatlovutvalget la fram sitt betänkande har nu regeringen presenterat sina idéer om hur advokaterna ska regleras.

I ett tolv sidor långt brev till Advokatforeningen och myndigheten Tilsynsrådet skisserar justitiedepartementet en rad förändringar på området.

Till skillnad från utredningen är justitiedepartementet negativt till att skapa ett advokatsamfund av svensk modell. I stället föreslås två nya statliga men oberoende förvaltningsorgan som ska sköta tillsynen över advokaterna, Advokattilsynet och Advokatnemnda. Enligt förslaget ska Advokatforeningen inte längre utgöra en del av den lagreglerade tillsynen över advokater.

Reaktionerna på regeringens förslag är, av de åsikter som förs fram i Advokatforeningens tidskrift Advokaten att döma, försiktigt positiva. Såväl företrädare för Advokatforeningen som det statliga Tilsynsrådet pekar på att den föreslagna ordningen med tre olika sekretariat, för Advokattilsynet, Advokatnemnda och Advokatforeningen, kan bli väsentligt dyrare för advokaterna.

Diskussionerna om rollfördelning och tillsyn över advokaterna fortsätter nu. Ännu finns inget lagförslag på området. 

Läs mer i Norska Advokaten nr 6/7 och 8/9.

Dagens ordning i Norge

I Norge råder i princip advokatmonopol. Det är alltså endast den som är godkänd advokat som får ge juridisk rådgivning. Undantag görs dock.

Tillstånd att utöva advokatverksamhet beviljas av det statliga Tilsynsrådet, som bland annat prövar att den sökande har tillräcklig erfarenhet och skicklighet, och hederlig vandel.

Medlemskap i Den Norske Advokatforening är frivilligt. Advokatforeningen och dess disiplinærutvalg utövar endast tillsyn över samfundets medlemmar i förhållande till det etiska regelverk som gäller för medlemmarna.

Det offentliga organet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utövar tillsyn över samtliga advokaters efterlevnad av all lagstiftning som gäller för norska advokater, bland annat penningtvättslagstiftningen.

Justitiedepartementets förslag

Två nya statliga organ inrättas för att sköta tillsynen över advokater och rättshjälpsjurister: Advokattilsynet och Advokatnemnda. Tillsynsorganen ska ha en självständig ställning gentemot staten.

Advokattilsynet föreslås ersätta dagens Tilsynsråd for advokatvirksomhet. Den nya myndigheten ska ledas av en styrelse. Ledamöterna utses av olika offentliga institutioner, inte, som i dag, av justitiedepartementet.

Advokatnemnda tar över de uppgifter som i dag sköts av Disiplinær­nemnden och Advokatbevillingsnemnden.

De nya myndigheterna ska finansieras av advokaterna.

Enligt förslaget ska Advokatforeningens disiplinærutvalg inte längre utgöra del av den i lag reglerade tillsynen över advokater. Mats Melin i pension med fortsatt mission

Ulrika Öster

Annons
Annons