search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Festskrift till Stefan Lindskog
Redaktörer: Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman, Gertrud Lennander
Förlag: Jure
Denna festskrift tillägnas Stefan Lindskog med anledning av att han sommaren 2018 lämnade tjänsten som ordförande vid Högsta domstolen. Stefan Lindskog har en omfattande verksamhet bakom sig som akademiker, advokat och domare. Han blev jur. dr vid Stockholms universitet 1985 och adjungerad professor vid Göteborgs universitet 1989. Åren 2004–2007 var han ordförande i Advokatsamfundet. Han har skrivit ett stort antal böcker och artiklar i civil- och processrättsliga ämnen. Den omfångsrika festskriften innehåller ett femtiotal artiklar inom vitt skilda ämnesområden, författade av vänner och kollegor.

Vänbok till Mats Melin
Redaktörer: Thomas Bull, Henrik Jermsten, Sara Uhrbom
Förlag: Iustus
Mats Melin har haft en rad befattningar inom domstolar och myndigheter, bland annat som chefsjustitieombudsman, lagman i Svea hovrätt, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet och kanslichef i EU-domstolen. Denna vänbok tillägnas Mats Melin med anledning av att han sommaren 2018 avgick som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, en tjänst som han innehaft sedan 2011. Festskriftsartiklarna inom olika rättsvetenskapliga ämnen är författade av vänner och kollegor i och utanför Sverige.

Avhandlingar

Arvsrätt eller rätten till arv: en studie om arvsberättigande och kvarlåtenskapens fördelning av Karin Kulin Olsson, Örebro universitet
Grunderna för den svenska arvsrättsliga regleringen härrör från början av 1900-talet och har inte varit föremål för några större reformer under de senaste 100 åren. Avhandlingen undersöker ur ett historiskt perspektiv i vilken utsträckning arvslagen är anpassad till dagens samhälle. Den behandlar frågor som rätten till arv, principer om kvarlåtenskapens fördelning och motiven bakom dessa. I ett avslutande kapitel granskas några frågor som kan komma att behöva omvärderas i fram­tiden, som arvsordningens begränsning, laglottens existens, efterlevande makes ställning och så vidare. Författaren anser att större hänsyn bör tas till arvlåtarens frihet att helt förfoga över fördelningen av sin egendom ­efter döden och förespråkar en utökad eller full testamentsfrihet som ett sätt att reformera arvsrätten för att den ska bli i takt med sin tid.

Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken av Michaela Ribbing, Stockholms universitet (Jure)
Även om förvaltningsprocessen är en egen processform tillämpas i vissa fall regler i rättegångsbalken, RB. I avhandlingen analyserar författaren centrala förvaltningsrättsliga karaktärsdrag samt vilken roll eller funktion rättegångsbalken egentligen har i förvaltningsprocessen. Vidare identifieras tre typsituationer där RB används i förvaltningsprocessen: förvaltningsprocesslagen, FPL, innehåller hänvisningar till regler i RB, vissa regler har likartad utformning samt Högsta förvaltningsdomstolen hänför sig ibland vid bedömningen av oreglerade processuella situationer till regler i RB. Mot denna bakgrund diskuteras på vilket sätt förvaltningsprocessen kan vidareutvecklas och om det ankommer på lagstiftaren eller Högsta förvaltningsdomstolen att bidra till den utvecklingen.

Bok

Domardansen av Lena Ebervall och Per E Samuelson, Piratförlaget
En verklighetsbaserad roman om en av 1950-talets så kallade rättsröteaffärer där rådmannen Folke Lundqvist, domare vid Stockholms rådhusrätt, är huvudperson. Lundqvist var i många år misstänkt för att ekonomiskt ha missbrukat sin ställning som förmyndare och för att ha förskingrat miljonbelopp utan att bli avsatt, trots en rad anmälningar. Först i början av 1950-talet dömdes han till fängelse för ett stort antal brott begångna i över 20 års tid. En berättelse om girighet, maktmissbruk och vänskapskorruption i det svenska folkhemmet. Boken är advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelsons femte roman om historiska rättsfall. De har tidigare gett ut Ers Majestäts olycklige Kurt (2008), Mördaren i folkhemmet (2012), Bombmannens testamente (2014) och Florence Stephens förlorade värld (2017).

Bitter Wölkert

Annons
Annons