search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Disciplinnämnden skärper straff för ej inkomna revisorsintyg

 Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde i augusti att skärpa normalpåföljden för advokater som inte, trots påminnelser, skickar in revisorsintyg till Advokatsamfundet.

Revisorsintygen från advokaterna är ett mycket viktigt instrument för Advokatsamfundets proaktiva tillsyn. Intygen granskas för att säker­ställa bland annat att advokaternas ekonomi och bokföring är i god ordning och att föreskrivet krav på efterutbildning har uppfyllts.

Revisorsintygen gör det möjligt att upptäcka eventuella brister på ett tidigt stadium.

Underlåtenhet att komma in med revisorsintyg bör därför, enligt disciplinnämnden, påföljdsmässigt likställas med underlåtenhet att svara Advokatsamfundet i ett disciplin­ärende.

Påföljden för den advokat som, trots påminnelser, inte inkommer med revisorsintyg ska därmed normalt vara varning med straffavgift 5 000 kronor.