search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat varnad för anställningsavtal och försvårande av utredning

En oenig disciplinnämnd beslöt i augusti att tilldela en advokat varning med högsta straffavgift, 50 000 kronor. Advokaten har, enligt nämnden, allvarligt åsidosatt god advokatsed på två olika punkter. 

Disciplinnämnden beslöt den 27 augusti 2018 att tilldela en advokat varning med högsta straffavgift om 50 000 kronor.

Enligt disciplinnämnden har advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed på två punkter, dels genom att använda anställningsavtal som genom sin utformning riskerar att underminera klienternas fria advokatval, dels genom att på olika sätt försvåra handläggningen av disciplinärendet.

Nämnden prövade också om advokaten åsidosatt god advokatsed genom att uppmana anställda jurister att i sina kostnadsräkningar ”lägga på” timmar som inte motsvaras av faktiskt nedlagt arbete. Nämnden fann dock inte att utredningsmaterialet tillräckligt kunde styrka detta.

Nämnden bestod vid sin prövning av åtta ledamöter. Nämnden var inte enig. Fyra leda­möter och generalsekreteraren ville utesluta advokaten, medan fyra ledamöter tilldelade advokaten varning med högsta straffavgift.

För uteslutning krävs att sex ledamöter är ense om påföljden uteslutning. Påföljden stannade därför vid varning med högsta straffavgift. Till beslutet har fogats två skiljaktiga meningar.

Beslutet kan inte överklagas av advokaten. Justitiekanslern får emellertid överklaga beslutet hos Högsta domstolen.