search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Skatteadvokater starkt kritiska: ”Partiska processer i förvaltningsdomstol”

Kan en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skattemål lösa problemet med advokaternas låga förtroende för skatte­processen? Nästan alla paneldeltagare på Advokatsamfundets fullsatta seminarium den 11 juni tycktes positiva till tanken.

Efter seminariet har en arbetsgrupp tillsatts.

Het debatt om rätt skatt

Advokatsamfundet bjöd den 11 juni in till en paneldiskussion om processandet i skattemål, vilket många advokater upplever som partiskt. Samfundets hörsal var fullsatt och debatten stundtals het. I panelen deltog advokat Sven Unger (moderator), advokat Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, Thomas Rolén, kammarrättspresident, Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket, samt advokaten Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess.

Kammarrättspresident Thomas Rolén presenterade idén mot slutet av den drygt en timme långa diskussionen i samfundets hörsal, där klimatet stundtals hettade till och späddes på av försommarvärmen som trängde in genom öppna dörrar mot grönskan.

Thomas Rolén var den på podiet som hade det mest hett om öronen. Men han fick snabbt medhåll för sin idé om en arbetsgrupp från bland andra samfundets generalsekreterare, Anne Ramberg. Advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess, var dock kritisk:

– Detta med partiskheten löses ju inte av en arbetsgrupp. Problemet sitter i domstolarna. Vi behöver förändra hela processföringen, behandla skattemål som vanliga civilrättsmål.

Övriga i panelen var moderator advokat Sven Unger samt Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket.

– Rättsavdelningens uppgift är att skapa en enhetlig rättstillämpning inom Skatteverket. Det leder till förutsägbarhet och ökad rättssäkerhet för medborgare och företag. När jag läser rapporten så är det två ord som återkommer och som ingår i vårt uppdrag och det är kompetens och förutsägbarhet. Vi arbetar kontinuerligt med båda dessa frågor. Det här belyser att vi ska fortsätta att göra det, kanske i framtiden på ett annat sätt, där vi till exempel klargör tydligare hur vi resonerar kring bevisvärderingsfrågor när Skatteverket för processer, menade Gunilla Hedwall i sitt första inlägg.

Tre huvudproblem

Bakgrunden till debatten var en undersökning av Demoskop, beställd av Rättvis skatteprocess, där advokater pekar ut tre huvudproblem: Förvaltningsdomstolarna anses vara partiska, går oftast på Skatteverkets linje, bevisvärderingen är undermålig och domsluten är svåra att förstå. Framför allt är det advokater som själva processar i skattemål som är starkt kritiska.

Demoskops vd Anders Lindholm redogjorde inledningsvis för undersökningsresultaten. Sex av tio bland skatteadvokaterna upplever förvaltningsdomstolarna som partiska i skattemålen, sju av tio anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolarna har resonerat i domsluten och fler än åtta av tio anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstolarna oftast inte är rimliga.

– Det är extremt tydliga resultat. Det är sällan man ser resultat där slutsatserna blir så uppenbara. Att bevisvärderingar upplevs som orimliga och domstolarna som partiska är de starkaste drivkrafterna till att advokater ger så dåligt omdöme. Processen upplevs som ojämlik, där Skatteverkets påståenden får orimligt stor del, sammanfattade Anders Lindholm.

Utveckla domskälen

Ordet gick till Thomas Rolén som började med att betona att problematiken måste ringas in samt påminde om att av Kammarrätten i Stockholms 30 500 mål år 2017 var cirka 2 000 skattemål:

– Så förvaltningsdomstolarna är ju bra på mycket annat. Men jag tar till mig av undersökningsresultatet och håller med om att det hela är mycket allvarligt. Frågan är hur ska vi komma till rätta med problemet? Vi kan utveckla domskälen. Men advokater måste också bli lite bättre på att förstå förvaltnings- och taxeringsprocessen.

Sven-Åke Bergkvist replikerade att han och flera andra advokater som arbetar med skatterätt länge ”känt att det är illa ställt” och att det nu inte räckte med känslan utan krävdes en vetenskaplig undersökning.

– Men jag blev ändå förvånad, närmast chockad, över undersökningsresultatet. Det finns tre olika förklaringar: Advokaterna ­begriper inte bevisvärdering, det är fel på procedurreglerna eller det är fel på dem som dömer, kunskapsbrist eller något annat.

Enhetlig rättstillämpning

Anne Ramberg intygade att undersökningsresultaten överensstämmer med samfundets erfarenheter och olika remissvar. Hon påminde om att beskattning är maktutövning och att lag och enhetlig rättstillämpning är essentiellt:

– Även om det skulle vara så att advokaterna har fel i sin kritik så är det ett problem att förvaltningsdomstolarna upplevs som rättsosäkra. Skatteverket har många fördelar: kunskap och resurser. Enskilda och företagare är utlämnade till staten. Det är en poäng att ha ett ombud mot Skatteverket. Vi kräver rimlig ersättningsrätt till advokater i skattemål.

En publikröst ifrågasatte Skatteverkets hantering av överklaganden innan de blir mål i domstol och undrade om det ”bara är någon i rummet bredvid” som bekräftar kollegans beslut.

– Skatteverket har handläggare med olika kompetenser beroende på arbetsuppgift. Vid ett överklagande så fattas beslut av en särskild kvalificerad beslutsfattare, svarade Gunilla Hedwall.

Utvecklingspotential

Att många domare som dömer i skattemål själva har en bakgrund på Skatteverket är en myt, menade både Anne Ramberg och Thomas Rolén.

En annan publikröst påpekade att det är domstolarnas uppgift att göra en gedigen genomgång av bevisvärderingen men att Skatteverkets linje ofta favoriseras. Saknas tid?

– Jag tycker att det finns tid, svarade Thomas Rolén. Men jag tar med mig detta hem. Det kan finnas en utvecklingspotential.

Ett liknande svar lämnade han när det gällde frågan om ökade kompetenskrav i domstolarna. Kompetens finns men frågan är svår och kan behöva funderas på ytterligare, menade han.

Skatteverkets Gunilla Hedwall höll med:

– Det som förenar det vi har talat om och det som jag inledde med är kompetens. Att vi tydliggör hur vi resonerar när vi för processer.    

Thomas Rolén hävdade att förvaltningsdomstolarna trots allt ”är på väg åt rätt håll”:

– Ofta får vi under processens gång kvittens både från Skatteverket och från ombuden att vi har uppfattat frågorna i målet på ett riktigt sätt. Ändå får vi kritik efteråt. Det är lite obegripligt.

Framtida e-utskick

Flera röster höjdes för vikten av likabehandling i förvaltningsdomstolarna. Problemet med att alla parter inte får läsa alla handlingar, i skattemål oftast rejäla pappersluntor, togs också upp. Underförstått att bristen på tydlighet och transparens kan göra det svårare att förstå både bevisvärdering och domslut.

– I framtiden kan vi kanske gå över till e-utskick så att alla parter får läsa alla akter, sa Thomas Rolén.

Därpå föreslog han att en arbetsgrupp bildas med alla inblandade parter. Vilket blev det mest konkreta och till viss del enande förslaget i den heta debatten som både engagerade och upprörde.

– Att förändra lagstiftningen skulle ta alltför lång tid, menade Thomas Rolén.

Arbetsgrupp om skatteprocessen

En arbetsgrupp som ska diskutera en utveckling av skatteprocessen i framför allt stora skattemål har tillsatts. I arbetsgruppen ingår, förutom fyra advokater, domare från kammarrätter och förvaltningsrätter samt tjänstemän från Skatteverket.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Stiftelsen Rättvis skatteprocess. Webbenkäten sändes ut till samtliga aktiva ledamöter av Sveriges advokatsamfund, totalt omkring 5 400 personer, under perioden 16–30 april 2018. 335 advokater har svarat. Av dessa uppger 85 att de huvudsakligen arbetar med skatterätt. Hela undersökningen finns att läsa på stiftelsen Rättvis skatteprocess webbplats www.rattvisskatteprocess.se.

Ulf Storm