search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande: 

R-2018/0564 Promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

R-2018/0592 Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)

R-2018/0640 Betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

R-2018/0794 EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

R-2018/0894 Promemorian Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk.

R-2018/0913 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final)

R-2018/0975 Promemorian Prövningen av bisysslor för justitieråden samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt

R-2018/1022 EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

R-2018/1064 Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Annons
Annons
Annons