search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Studier rörande påföljdspraxis med mera
Författare: Martin Borgeke, Catharina Månsson, Gina Kezovska
Förlag: Jure

En ny aktualiserad sjätte upplaga av denna kommenterande praxissammanställning som redogör för domstolarnas praxis rörande påföljdsbestämning. Rättsfall från Högsta domstolen samt lagändringar till och med början av april 2018 har beaktats samt RH-referat till och med referat 2017:37. Boken finns både som elektronisk utgåva och i tryckt version. Den elektroniska utgåvan av boken som gavs ut första gången 2015 uppdateras regelbundet ungefär en gång per år. Innehållet i den tryckta upplagan av boken är identiskt med den nya elektroniska utgåvan och är i förhållande till föregående tryckta upplaga (2013) grundligt omarbetad och utvidgad.

De europeiska civilprocessförordningarna: en kommentar
Författare: Samuel Rudvall, Fredrik ­Sjövall
Förlag: Norstedts juridik

En kommentar till fyra EU-förordningar på det internationellt processrättsliga området: Bryssel I-förordningen (domstols behörighet och verkställighet), småmålsförordningen, förordningen om europeiskt betalningsföreläggande och förordningen om europeisk exekutionstitel. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. Svensk och europeisk rättspraxis tas upp samt även kompletterande lagstiftning till förordningarna. De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska – och således även den svenska – internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvistemål regleras i den centrala Bryssel I-förordningen, tvister om mindre värden i småmålsförordningen, betalningsförelägganden i en förordning för sig och verkställighet av vissa exekutionstitlar i ytterligare en specialförordning. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis på området tas upp liksom svenska domstolsavgöranden samt till förordningarna kompletterande lagstiftning av relevans. 

Kommentar till nya samtyckeslagen

Den 1 juli trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. Den nya samtyckeslagen innebär att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Boken Brottsbalken 6 kap. av Petter Asp och Göran Nilsson som kommenterar de nya bestämmelserna i 6 kapitlet är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar.

Vänbok till Fredrik ­Wersäll
Red.
Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén, David Säfwe
Förlag: Iustus.

Fredrik Wersäll har haft en rad höga befattningar inom domstolar och myndigheter, bland annat som riksåklagare, justitieråd i Högsta dom­stolen och rättschef i Justitiedepartementet. Den 1 september 2018 tillträder han upp­draget som ny riksmarskalk. Denna vänbok tillägnas Fredrik Wersäll med anledning av att han våren 2018 efter tio år lämnade tjänsten som hovrättspresident i Svea hovrätt. De cirka 30 bidragen är författade av vänner och kollegor.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons