search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Gymnasielagen ifrågasatt

Den så kallade gymnasielagen, som kan ge asylsökande en ny chans till uppehållstillstånd, har hittills skapat fler frågor än svar. Migrationsverket har nu tillfälligt slutat att tillämpa de nya reglerna, i väntan på besked från högsta instans.

Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslagstiftningen. Enligt de nya reglerna kan man under vissa förutsättningar bevilja uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, även till unga som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd. Reglerna innebär att beviskraven i vissa fall sänks för unga som studerar på gymnasiet. 

Den så kallade gymnasielagen fick hård kritik redan under beredningen. ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, skrev Lagrådet i sitt yttrande. Även en rad aktörer inom rättssamhället, däribland Advokatsamfundet, pekade på stora problem med lagen. Riksdagen sa, trots kritiken, ja till lagen, som trädde i kraft den 1 juli i år.

När lagen nu börjat prövas i domstolarna har den väckt en rad frågor. De olika migrationsdomstolarna har bland annat kommit till helt olika slutsatser i frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med EU-rätten och regeringsformen.

För att komma till rätta med oklarheterna beslutade Migrationsdomstolen i Göteborg att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande frågan om det sänkta beviskravet är förenligt med EU-rätten. 

Den 1 augusti meddelade också Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen. I de överklagade domarna fann Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm, efter lagprövning, att lagen inte får tillämpas i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet.

Nu ska Migrationsöverdom­stolen pröva målen. De kommer att handläggas med förtur, och arbetet har påbörjats.

I mitten av juli meddelade Migrationsverket att man avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer, enligt verket, fortsatt få avslagsbeslut. Migrationsverket anser sig inte kunna fatta beslut där den nya gymnasielagen ligger till grund för ett uppehållstillstånd förrän det kommit rättslig vägledning från Migrations­överdomstolen.

Magnus Andersson
Ulrika Öster

Gymnasielagen

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagändringen är tillfällig. Ansökan till Migrationsverket måste skickas in senast den 30 september.

Sedan lagen trädde i kraft 1 juli i år har cirka 4 000 ansökningar kommit in till Migrationsverket, och beslut har hittills fattats i knappt 100 ärenden. Av dessa var omkring 10 bifall och resterande var avslagsbeslut.

Annons
Annons