search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Undervisning och advokatverksamhet – en givande växelverkan

Advokat Martin Johansson har valt att kombinera sin advokatverksamhet med forskning och undervisning. Nu utnämns han till hedersdoktor vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg för sina insatser.

Stort grattis till din utnämning till hedersdoktor. Vad betyder utnämningen för dig?

– Det är verkligen hedrande och fantastiskt roligt. Jag ser det framför allt som ett bevis på att mitt arbete uppskattas.

Du får titeln för ditt framgångsrika samarbete med lärare och forskare på juridiska institutionen och för dina bidrag till forskningen inom internationell rätt. Varför har du valt att behålla denna koppling till akademin?

– Jag ser det som en mycket givande växelverkan. Kvaliteten på mitt arbete förbättras genom samarbete och diskussion med lärare, forskare och studenter på universitet, och jag hoppas att jag kan bidra till deras förståelse av hur EU-rätten tillämpas i praktiken. Vad gäller studenterna är det dessutom en underbar känsla att få bidra till deras förståelse av och entusiasm för EU-rätten.

Du är verksam i Bryssel och har även arbetat vid EU:s och EFTA:s domstolar. Vad är det som intresserar dig med just den internationella rätten?

– Framför allt den internationella rättens integration i den nationella rätten samt det faktum att det finns regler som även stater måste respektera, regler som – under vissa förutsättningar – enskilda, såväl fysiska som juridiska personer, kan åberopa inför domstolar för att skydda sina rättigheter. Inom EU är EU-domstolen en garant för rättsstaten och dess domar är bindande även för medlemsstaterna.

Vilka är de största avgörandena och lagförslagen som du väntar på från EU-domstolen och EU just nu?

– Vad gäller avgöranden är det väl – om man, så att säga, får tala lite i egen sak – framför allt domen i Swedish Matchs mål vid EU-domstolen rörande snusförbudet i EU:s tobaksdirektiv från 2014 samt domen i HH Ferries mål vid tribunalen rörande det statliga stöd som Sverige och Danmark ger till Öresundsbron.

– Med avseende på lagförslag, kan nämnas direktivförslaget om bekämpande av bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter, vilket är en del av EU:s svar på europeiska företags cybersäkerhetsutmaningar. En annan intressant ny lagstiftning är EU:s förordning mot omotiverad geoblockering, som ska tillämpas från och med den 3 december i år.

Annons
Annons
Annons