search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 2018

3. Advokat hade inte hanterat eller medverkat till betalningar på ett sätt som advokaten kunde ställas till ansvar för. 

Ingen åtgärd.

Bakgrund
Med anledning av att det i media och på sociala medier förekommit uppgifter med påstående att advokat A ska ha anlitat den numera för terrorbrottet på Drottninggatan åtalade och av tingsrätten dömda X har Advokatsamfundet genom skrivelse av den 5 februari 2018 ombett A att besvara följande frågor.

  • Har X varit din klient?
  • Enligt uppgift i media har X utfört arbete på fastigheter på Z-ön som ägs av dig eller dig närstående. Är det korrekt? Om så, har du erlagt sociala avgifter och preliminär skatt för arbetet?

Advokatens yttrande
A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 8 februari 2018, anfört följande.

X har inte varit hennes klient.

Arbetet på Z-ön utfördes av företag som hade anställda på plats. Hon vet inte om X utfört arbete på deras fastighet. Om X har utfört arbete på deras fastighet, så har X varit anställd av, eller anlitats av det företaget. De har tidigare anlitat företaget ett antal år tidigare för arbete på deras bostad i W-stad. Projekteringen och renoveringen har skötts av hennes make, B.

Hon har inte erlagt sociala avgifter och preliminär skatt för arbetet utan har utgått från att arbetsgivaren har erlagt avgifter och preliminär skatt för samtliga anställda.

Ytterligare tillskrivning och svar
Advokatsamfundet har, genom skrivelse daterad den 2 mars 2018, ombett A att yttra sig över att innehållet i hennes svar inte överensstämmer med innehållet i polisens finansiella utredning som genomförts under förundersökningen gällande terrorbrottet på Drottninggatan.

I den finansiella utredningen har gjorts en sammanställning över X:s överföringar till res­pektive från andra privatpersoner. I denna sammanställning finns bland annat följande uppgifter.

Datum  Text  Insättning  Uttag  Motpart
 2015-09-16  JOBB Z-ön  10 000,00    A och B
 2015-10-05  vvvvvvvvvv  23 450,00    A och B
 2015-10-16  Z-ön  29 300,00    A och B
 2015-10-26 BETALNING   12 658,00    A och B

 

A har i yttrande, som inkom till Advokatsamfundet den 14 mars 2018, angett att hon vidhåller vad som tidigare anförts och tillagt följande.

Det är hennes man, B, som har skött projekteringen och renoveringen av familjens fritidshus på Z-ön. Betalningen för renoveringsarbetet av fritidshuset har skett till det bankkonto som har angivits av det anlitade företaget. Betalningarna till företaget har skett från hennes fars bankkonto och från hennes och hennes makes gemensamma bankkonto. Deras privata bankkonto står således i både hennes och hennes makes namn, men det är hennes make som har skött betalningarna till det av företaget angivna kontot. All renovering har skett via det anlitade företaget.

Till yttrandet har bifogats kontovillkor för privatkonto i bank i vilket anges att kontohavare är A och B.

Ärendets handläggning
Vid sammanträde den 13 april 2018 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet ombads A komma in med följande uppgifter:

  • Namn och organisationsnummer avseende det företag som anlitades för renoveringen.
  • Redogörelse över vilka instruktioner som lämnades till dem avseende betalning för arbetet.
  • Vilken mottagare och vilket kontonummer som företaget angav att betalning skulle ske till.

A ombads även ge in det underlag som legat till grund för betalningen i form av fakturor eller skriftliga instruktioner.

I yttrande, som kom in den 1 maj 2018, anförde A bl.a. följande.

Entreprenören som anlitades heter C, med enskild firma, D, org.nr. vvvvvv-vvvv. Skälen till att just den entreprenören anlitades var följande.

Hon och hennes make renoverade sin fastighet i W-stad kring 2011. Inför renoveringen sökte de hantverkare bl.a. via olika sidor på nätet, där man även kan förklara vad man vill ha hjälp med, varpå man får offerter från olika entreprenörer.

D hittades till slut via Blocket av hennes make. Entreprenören besökte och var en av de entreprenörer som lämnade offert för arbetet i W-stad. Vid kont­roll konstaterades bland annat att entreprenören hade F-skatt. Det träffades härefter en överenskommelse om villkoren för engagemanget. Betalning erlades på löpande räkning mot redovisning av nedlagd tid.

Betalningen erlades till konto som entreprenören anvisade. Entreprenören skötte kontakterna med Skatteverket inför rot- och rutarbete.

Ett antal år senare förvärvade hon och hennes bror ett hus på Z-ön. Det är en gammal skola, som med sina många rum är en utmärkt samlingsplats för hela släkten, vilket också var syftet med förvärvet. Hennes bror förvärvade, genom sitt bolag, även grannhuset.

När det bestämdes, främst på initiativ av hennes make, att skolan skulle renoveras började åter sökandet efter lämpliga entreprenörer, bland annat någon som kunde utföra målningsarbeten.

Av naturliga skäl, kontaktade de olika hantverkare, varav C, var en av dessa.

De kontaktade entreprenören, C, som ju kontrollerats redan inför det tidigare arbetet i W-stad. C kom till Z-ön tillsammans med sin personal för att lämna offert.

Hennes make gick igenom med honom och hans personal vilket arbete som behövde utföras. Vad beträffar villkoren för arbetet, betalning och övriga detaljer, träffade hennes make överenskommelse med entreprenören. Hon fick information om att de hade kommit överens. Hennes make och entreprenören träffade en överenskommelse som var identisk med den som gällde vid de tidigare arbetena i W-stad.

Arbetet utfördes mot löpande räkning under hösten 2015. Betalning erlades när nedlagd tid redovisades. Hennes far erlade betalning vid ett av tillfällena, troligtvis på grund av att hennes make inte var på plats. Hennes make erlade de övriga betalningarna. Maken betalade från ett konto som han och hon har gemensamt. Arbetet utfördes rent fysiskt inte av entreprenören, C, utan av personal som engagerats av denne. Hennes make, som skötte allt kring projekteringen och renoveringen, var även närvarande under viss del av arbetets utförande och genomförande. Han utförde även visst arbete själv, samt ledde arbetet i stort.

Vad avser målningsarbetet lämnades tidredovisning av personalen på plats, där en av entreprenörens personal talade bättre svenska än övriga varför han blev den som hennes make kommunicerade med, och som också anvisade konto för betalningarna.

Ingen dokumentation eller underlag för arbetet har sparats då det har reglerats och betalats privat av hennes make.

Vad avser kontomottagare och kontonummer som företaget har angivit har hon ingen information. Hon har inte varit involverad i varken renoveringsarbetet eller inbetalningarna. Det går heller inte att få ut dessa uppgifter via internetbanken med anledning av att transaktionerna har ägt rum för flera år sedan. Varken hon eller hennes make har således tillgång till dessa uppgifter med anledning av den tid som har förflutit.

Kontakt har dock tagits med banken och hennes make har även besökt banken personligen för att få ut uppgifterna, men fick inte information om varken kontomottagare eller kontonummer, då banken skulle överväga om man kan få ut alla dessa uppgifter med hänvisning till den tid som har förflutit och den banksekretess som råder.

I kompletterande yttrande, som kom in den 11 juni 2018, har A, genom advokat E, anfört bl.a. följande.

Efter kontakter med banken erhöll hon ett besked den 21 maj 2018 av vilket framgår att det enligt bankens intygande inte går att få fram kontohavare samt kontonummer till de transaktioner som gjorts inom tidsperioden den 1 augusti 2015 – den 31 oktober 2015.

Efter ytterligare kontakter med banken har ett kontoutdrag för aktuell tidsperiod erhållits. Av handlingarna framgår att kontoutdraget tidigare inte varit utsänt.

Inte heller av kontoutdraget framgår kontohavare samt kontonummer till de aktuella transaktionerna. Däremot finns noteringar, som hennes make har fört, om vad beloppet avser i samband med utbetalningen. Beloppen och datumen bekräftar de uppgifter som finns i den i ärendet intagna finansiella utredningen.

Till yttrandet har bilagts intyg daterat den 21 maj 2018 från banken i vilket intygas att det inte går att få fram kontohavare samt kontonummer till de transaktioner som gjorts inom tidsperioden 2015-08-01–2015-10-31. Vidare har bilagts kontoutdrag av vilka framgår att det på A:s/B:s privatkonto

  • den 16 september 2015 bokförts ett belopp om 10 000 kr till Xxxxxxx,
  • den 5 oktober 2015 ett belopp om 23 450 kr till xxxxx xxxx,
  • den 16 oktober 2015 ett belopp om 29 300 kr till X X xx-xx, och 
  • den 26 oktober 2015 ett belopp om 12 658 kr till Xxxxxx.

Av den av nämnden inhämtade företagsinformationen framgår att C:s firma D avregistrerades för F-skatt den 26 januari 2012 och avregistrerades i momsregistret samt som arbetsgivare den 28 juni 2012.

Personlig inställelse
Disciplinnämnden har den 13 juni 2018 hållit muntlig förhandling i ärendet. Vid den muntliga förhandlingen har A närvarat, tillsammans med sin försvarare, advokat E. Samfundets talan har utförts av advokat F, som också närvarat vid förhandlingen.

Vid den muntliga förhandlingen har A vidhållit de uppgifter som hon skriftligen har lämnat i ärendet. Hon har vidare anfört bl.a. följande.

Renoveringen av fastigheten har inte haft något samband med hennes advokatverksamhet. Hennes make har till henne i anledning av de frågor nämnden ställt i ärendet uppgett att betalningarna skett på anvisning av ett företag och att detta företag även skulle hantera sociala avgifter och skatt. Hon har inte någon annan information och har inte medvetet lämnat några felaktiga uppgifter till nämnden om vad som förevarit.

Hennes make har skött allt som har med renoveringen av den aktuella fastigheten att göra. Han har hanterat kontakterna med hantverkarna och gjort de aktuella betalningarna från deras gemensamma konto. Vad hon har redovisat i sina yttranden till nämnden som svar på nämndens olika frågor är alltså information som hon vartefter inhämtat från sin make. Vid tidpunkten för renoveringen har hon inte haft kännedom om dessa förhållanden.

Nämndens bedömning och ­beslut
Advokatsamfundets tillsyn är begränsad till advokatverksamheten såvida det inte är fråga om oredlighet eller att advokat i annat fall genom att begå brott visat sig uppenbart olämplig att vara advokat. I det senare fallet ska advokaten uteslutas.

Nämnden konstaterar inledningsvis att betalningarna från A:s och hennes makes gemensamma konto inte har något samband med advokatverksamhet. Fråga är då om de aktuella betalningarna kan anses utgöra oredlighet eller brott som A kan ställas till ansvar för.

Mot A:s bestridande och de förklaringar hon har lämnat har inte visats att hon hanterat de aktuella betalningarna eller att hon har medverkat till dem på ett sätt som är oredligt eller brottsligt. Det är inte heller i övrigt visat att hon har åsidosatt god advokatsed. Ärendet föranleder därför ingen åtgärd. ¶

Annons
Annons
Annons