search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokaternas arbete i vårdmål var nödvändigt

Kammarrätten i Göteborg ger en advokat hela den ersättning han har begärt i ett mål om upphörande av tvångsvård. Förvaltningsrätten i Malmö hade satt ned den begärda ersättningen.

Advokaten hade redovisat 17,1 timmars arbete, varav 2,25 timmar avsåg muntlig förhandling i förvaltningsrätten. 

Kammarrätten konstaterar att det inte framgår av förvaltningsrättens dom vilken del av arbetet som förvaltningsrätten inte anser nödvändig. I domen finner kammarrätten att tidsåtgången för alla åtgärder har specificerats på ett godtagbart sätt och att det saknas skäl att ifrågasätta nödvändigheten. 

Därför beviljas advokaten ersättning enligt kostnadsräkningen. 

I ett mål om omhändertagande enligt LVU beviljar Kammarrätten i Stockholm en annan advokat ytterligare ersättning. Förvaltningsrätten i Stockholm hade satt ned advokatens begärda ersättning med tre timmars arbete, men kammarrätten finner att advokatens omfattande kommunikation med klienten till viss del framstår som nödvändig och beviljar honom ersättning för ytterligare 1 timme och 45 minuters arbete.

Kammarrätten i Göteborg, dom 4/6 2018 i mål 1469-18

Kammarrätten i Stockholm,  dom 31/7 2018 i mål 5524-18

Annons
Annons