search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet avstyrker ändrade amorteringskrav

I ett remissyttrande avstyrker Advokatsamfundet Finansinspektionens förslag till vissa ändringar av amorteringskraven.

Advokatsamfundet har i tidigare remissyttranden påpekat de socialt diskriminerande effekterna av amorteringsreglerna.

Finansinspektionen föreslår nu aktuella undantag från de krav som gäller kapitalfrigöringskrediter. De föreslagna ändringarna förstärker ytterligare privilegieringen av äldre som äger sin bostad och den negativa diskrimineringen av hyresgäster med låga inkomster, skriver Advokatsamfundet, som inte anser att det är en godtagbar utveckling –  i synnerhet inte om utvecklingen drivs genom myndighetsföreskrifter och inte genom stiftad lag. Advokatsamfundet konstaterar att de föreslagna ändringarna enligt Finansinspektionen själv inte förväntas påverka bostadsmarknaden. Om de ändrade föreskrifterna inte förväntas påverka den marknad de reglerar, förefaller det tveksamt att införa dem, menar Advokatsamfundet. Enligt samfundet förstärks argumentet av att LVB-företagen har en liten andel av den totala bolånemarknaden – vilket Finansinspektionen också konstaterar. Därför kan det ifrågasättas om de föreslagna ändringarna alls duger för att uppnå det syftet som anges, nämligen att minska risken för makroekonomiska problem.

Annons
Annons