search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2018/0238 Betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

R-2018/0249 Betänkandet Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rapport från Socialstyrelsen.

R-2018/0286 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

R-2018/0444 Betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

R-2018/0455 Promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

R-2018/0495 Departementspromemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7)

R-2018/0547 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

R-2018/0666 Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

R-2018/0693 Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

R-2018/0700 Förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

R-2018/0785 Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

R-2018/0834 Betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

R-2018/0846 Promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons