search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ordförande: Om rekrytering

Som framgår av annons i detta och det förra numret av Advokaten söker Advokatsamfundet nu Anne Rambergs efterträdare; hon går i pension i augusti nästa år. Att hitta rätt person är tveklöst min och styrelsens viktigaste uppgift under det närmaste året.

Från styrelsens sida ville vi vara ute i god tid och tillsatte därför redan i januari en rekryteringsgrupp med fyra ledamöter. Förutom styrelsens ordförande och vice ordförande består den av Petter Hetta från Norra avdelningen och Mia Edwall Insulander från Stockholmsavdelningen.

Frågan diskuterades ingående i hela styrelsen vid aprilmötet, med uppföljning vid mötet i juni. Därutöver har ordförandena i samfundets samtliga sju avdelningar givits tillfälle att lämna synpunkter.

Vi har anlitat rekryteringsföretaget Novare, med Fredrik Hillelson som ansvarig, att biträda rekryteringsgruppen och styrelsen i processen. Rekryteringsgruppen infordrade tre offerter och valde, efter en noggrann utvärdering, Novare och Fredrik Hillelson. En viktig faktor vid valet var att Fredrik Hillelson har stor erfarenhet från liknande förfaranden, senast när Föreningen Auktoriserade Revisorer rekryterade generalsekreterare.

Generalsekreteraren präglar till stor del omvärldens bild av samfundet och advokatkåren. För oss nu verksamma är det uppenbart att det varit och är så med Anne Ramberg. Men tydligen var det på liknande sätt med hennes företrädare, Lars Bentelius. I samband med att han gick i pension

1999 kunde man läsa följande i Advokaten: ”För de allra flesta är det Lars Bentelius som är samfundet.” Detta förhållande understryker hur viktigt det är att styrelsen hittar rätt person för uppdraget. I det sammanhanget vill jag betona ordet person; styrelsen kommer inte att lägga någon vikt vid om det blir en man eller en kvinna som efterträder Anne Ramberg.

Advokatsamfundet har en stark röst i den rättspolitiska debatten. I en ny generalsekreterares uppdrag ingår att tillsammans med styrelsen och andra engagerade advokater upprätthålla och vidareutveckla den positionen. Dessutom – och inte minst – ska en ny generalsekreterare lägga starkt fokus på att värna kårens yrkesintressen, vilket blir allt viktigare i en ständigt föränderlig omvärld.

Jag är övertygad om att uppdraget som generalsekreterare i Advokatsamfundet är mycket attraktivt; det handlar ju om en av de tyngsta posterna i det svenska rättssamhället.

Inför rekryteringsprocessen har jag roat mig med att något blicka bakåt. Uppdraget som generalsekreterare har funnits sedan 1897. Det var dock först 1935 som befattningen blev en heltidsanställning. Sedan dess – under 83 år – har det enbart funnits sex generalsekreterare! Historiken ger också vid handen att generalsekreteraren alls icke behöver vara en stockholmare. Anne Rambergs föregångare Lars Bentelius (1987–1999) var advokat i Jönköping när han utsågs, och den som innehade uppdraget dessförinnan, Bengt Bergendal (1979–1987), var en på sin tid välkänd Göteborgsadvokat.

Sista ansökningsdag för tjänsten är den 24 augusti, och styrelsen siktar på att fatta beslut senast i början av november, med ambitionen att den nye generalsekreteraren ska tillträda våren 2019 och arbeta parallellt med Anne Ramberg under några månader.

Styrelsen och rekryteringsgruppen är måna om att vid denna synnerligen viktiga rekrytering möjliggöra för ledamöter och biträdande jurister att komma med synpunkter och tips. Den som har sådana kan kontakta antingen mig på christer.danielsson@danielssonnyberg.se eller vår rekryteringskonsult Fredrik Hillelson på fredrik.hillelson@novare.se. Alla synpunkter – som kan gälla allt från vilka egenskaper en ny general­sekreterare bör ha till förslag på kandidater – behandlas givetvis konfidentiellt.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons