search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Den Europæiske menneskerettigheds­konvention : for praktikere
Författare: Jon Fridrik Kjølbro
Förlag: Jurist- & Økonomforbundets Forlag

En ny fjärde upplaga av denna kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna behandlar rättspraxis fram till december 2016. I boken analyseras de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas genom konventionen och tilläggs­protokollen i ljuset av den omfattande rättspraxis som utvecklats genom Europadomstolens avgöranden. Den innehåller också en beskrivning av mer allmänna ämnen som ­konventionens tillämpningsområde, tolkningsprinciper, måltyper, avvisningsgrunder, påföljder och så vidare. Författaren, tidigare verksam som domare vid Østre Landsret i Köpenhamn, är sedan 2014 domare i Europadomstolen.

Distributionsavtal och konkurrensrätten
Författare: Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever et al.
Förlag: Karnov Group 

De flesta företag samarbetar med andra företag om köp eller försäljning av varor och tjänster genom olika typer av distributionsavtal. Boken behandlar det konkurrensrättsliga regelverket som reglerar distributionsavtal och andra vertikala avtal, det vill säga avtal som ingås mellan företag i olika led av distributionskedjan, enligt både EU-rätt och svensk rätt. Boken utgår från monografin ”Vertical agreements in EU competition law” av  Frank Wijckmans och Filip Tuytschaever, verksamma vid den belgiska advokatbyrån contrast. Parallellt med framtagandet av en ny utgåva av boken under 2018 har lokalt anpassade versioner av den getts ut samtidigt i en rad EU-länder. Fredrik Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren och Sanna Widén, verksamma vid Advokatfirman Cederquist, har skrivit den svenska versionen av boken.

Bitte Wölkert
Annons
Annons