search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Copyrightreform ska modernisera immaterialrätten

Spotify får i dag betala betydligt mer för sina licenser än exempelvis Youtube. Nu hoppas många på att ett nytt EU-direktiv ska jämna ut orättvisorna och säkra ersättningen till upphovsmännen.

I september 2016 presenterade EU-kommissionen, efter drygt ett års arbete, sitt förslag till nytt direktiv om upphovsrätt på den digitala marknaden.

Det kanske mest uppmärksammade förslaget från kommissionen rör vilket ansvar som kan läggas på plattformar, som Youtube och Facebook, vars innehåll laddas upp av användarna.

I dag har rättighetshavarna små eller inga möjlig­heter att få ersättning eller kontroll över vad som läggs ut och hur det används. Kommissionen föreslår här att företagen eller personerna bakom plattformarna ska vara skyldiga att, i samarbete med rättighetshavarna, vidta åtgärder för att säkra att ingångna avtal hålls och att hindra att visst material laddas upp. Upphovspersonerna ska också få bättre möjlighet att förhandla om att få del av de intäkter som uppladdat material genererar.

Advokat Karin Cederlund ser ett tydligt behov att komma till rätta med skillnaden som kan finnas mellan tjänsteleverantörer som plattformar och nät­operatörer å ena sidan och rättighetshavarna å den andra.

– Tjänsteleverantörerna tjänar pengar på det användarna laddar upp, bland annat genom avgifter och att de säljer annonser. Man brukar tala om ett värdegap när tjänsteleverantörerna tjänar väldigt mycket pengar, medan rättighetshavarna får betydligt mindre eller inte någonting, och inte heller får information om vilken användning som sker, säger hon, och fortsätter:

– Det kan i dag vara svårt för rättighetshavare att få igenom avtal för villkor och ersättning bland annat på grund av att vissa anser att det råder oklarhet om tjänsteleverantörernas förfogande är upphovsrättsligt relevant. Det är bland annat det som EU:s direktivförslag vill komma till rätta med, men förslagets utformning har fått mycket kritik, konstaterar Cederlund.

Kritik för oklarheter

Företrädare för kultursektorn fäster stora förhoppningar vid det planerade direktivet, som nu ligger på Europa­parlamentets och medlemsstaternas bord.

Advokat Peter Danowsky är inte förvånad över EU:s stora intresse för upphovsrätten.

– Upphovsrättsfrågorna har kommit att ägnas mer och mer intresse inom EU-samarbetet eftersom den ”digitala ekonomins” betydelse har ökat och ökar. Direktivet tar upp ett stort antal frågor där harmonisering önskas, men mycket har mött kritik från upphovsrättsspecialister, kommenterar han.

Kritiken kommer bland annat från Svenska föreningen för immaterialrätt, SFIR, som ifrågasatt om förslaget verkligen är förenligt med den övriga EU-rätten. Föreningen anser också att förslaget innehåller allt för mycket oklarheter.

Peter Danowsky själv har en pragmatisk hållning till arbetet med direktivet.

– Som advokat får man ju till sist gilla läget, vilket det än blir, och utforma sina råd så att de bygger på gällande rätt och inte på antaganden, säger han, och tillägger att det kan vara nog så svårt.

Copyrightreformen

EU-kommissionens direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden är en del av det andra steget i kommissionens översyn av upphovsrätten, inom ramen för strategin för en inre digital marknad i Europa. Förslaget, som kompletteras av flera andra på området, syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrätten inom EU, men också till att täppa till luckor som skapats av den tekniska utvecklingen.

I slutet av maj enades Coreper, ständiga representanternas kommitté inom ministerrådet, om en gemensam position till kommissionens förslag. Detta innebär att rådet och Europaparlamentet nu kan påbörja arbetet med att anta direktivet.

Ulrika Öster
Annons
Annons