search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Barnkonventionen underskattat verktyg i migrationsrätten

Barnkonventionen är den mest ratificerade människorättskonventionen i världen och borde användas betydligt mer i migrationsrätten enligt ­advokaten och forskaren Jason Pobjoy.

Pobjoy kombinerar verksamhet som advokat inom offentlig rätt, mänskliga rättigheter och migrationsrätt, med forskning inom fältet barns rättigheter. Pobjoy kunde vid ett seminarium arrangerat av Stockholms universitet ge en rad praktiska exempel på hur barnrätten vägs in, eller inte vägs in, i migrationsrättsliga bedömningar. Liksom flera av åhörarna har Jason Pobjoy sett många exempel på hur barns rättigheter och barns egna flyktingskäl kommer bort inom migrationsrätten. Och även när dessa lyfts fram görs det ofta utifrån de allmänna människorättskonventionerna snarare än barnkonventionen.

– Barnkonventionen är en av de mest genomarbetade konventionerna, och den mest ratificerade. Varför då gå omvägen via andra instrument, frågade Jason Pobjoy, som vill se en ökad acceptans för att barnkonventionen i sig själv räcker långt när barns skyddsskäl ska prövas.

Han pekade på tre olika sätt som barnkonventionen kan bidra:

  • För att säkra barnets processuella rättigheter i prövningen, bland annat genom artikel 12, barnets rätt att höras.
  • För att tolka flyktingskonventionen. Barnkonventionen är här betydelsefull för att belysa vad som utgör förföljelse i förhållande till barn.
  • Som en oberoende källa och garant för barnets särskilda rättigheter. Här är artikel 3, att barnets bästa alltid ska komma i första rummet, särskilt intressant.

Jason Pobjoy fick också frågor om hur principen om barnets bästa ska komma in i bedömningen av om det finns skäl för uppehållstillstånd. Han påpekade att det första steget alltid bör vara att fastslå vad som är barnets bästa, och att det inte alls alltid är att stanna i det land man flytt till. Men även när man finner att ett uppehållstillstånd är det bästa för barnet, måste detta vägas mot andra hänsyn. Det kan exempelvis handla om behovet av en kontrollerad flyktingpolitik eller säkerhetsskäl i det nya landet.

Seminarium: The Child in International Refugee Law

Forskningssatsningen Barn, migration och integration vid Stockholms universitet arrangerade den 1 juni ett seminarium med Jason Pobjoy, barrister vid Blackstone Chambers i London och forskare vid Refugee Studies Centre vid universitetet i Oxford.

Ulrika Öster
Annons
Annons