search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ur Advokatsamfundets stadgar

Ändamål och organisation

1 §.

Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom förmäles i 8 kap. 1 § rättegångsbalken.

Samfundet har till ändamål
att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo,
att tillvarataga advokaternas allmänna yrkesintressen samt
att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokat är den som är ledamot av samfundet.

2 §.

Ledamöternas rätt att deltaga i handhavandet av samfundets gemensamma angelägenheter utövas genom fullmäktige, valda av ledamöterna och kallade Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. Årligen hålles ett ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet, kallad Sveriges advokatsamfunds styrelse, ävensom ledamöter av en nämnd, kallad Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Ledamöternas rätt att deltaga i handhavandet av avdelnings särskilda angelägenheter utövas å avdelningsmöte. […]

Annons
Annons