search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Styrelse- och disciplinnämndsledamöter om samfundet och engagemanget

1. Vilken är den viktigaste frågan för Advokatsamfundet? Varför?

2. Vad ger ditt samfundsengagemang dig?

Åsa Erlandsson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse

1. Den viktigaste frågan för mig är framtidsfrågan. Hur fortsätter vi att vara ett attraktivt yrkesval för framtidens jurister?

2. Genom samfundsengagemanget får jag insikt i helheten i advokatyrket, våra olika förutsättningar och utmaningar beroende på till exempel specialitet, verksamhetsstorlek och var vi driver vår verksamhet. Dessutom får jag vara med och värna och utveckla advokatens roll i rättssamhället. Det ger mig en viktig och energigivande dimension till det många gånger mer uteslutande affärsinriktade arbetet på advokatbyrån.

Mia Edwall-Insulander, ledamot av Advokatsamfundets styrelse

1. Att fortsätta verka för att advokater håller en hög etisk och professionell kvalitet i sitt arbete som ombud både för enskilda och företag. Varför? Advokater har en särskild roll i en rättsstat. Det är viktigt att upprätthålla hög etik och kvalitet för att bidra till ett bättre samhälle och värna rättssäkerheten. Etik och kvalitet ska vi upprätthålla både i vårt arbete som ombud men också genom att delta i den rättspolitiska debatten och där bevaka viktiga frågor för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas.

2. Mycket. Det är värdefullt att få möjlighet att lära sig mer om olika rättsområden och juridiska frågor som jag annars inte skulle stöta på i mitt dagliga arbete. Tycker också att det är stimulerande att genom Advokatsamfundet utbyta erfarenheter med kollegor från andra delar av landet och med andra arbetsområden. Jag tror att mitt samfundsengagemang bidrar till att jag blir en bättre, mer lyhörd advokat.

Leif Ljungholm, vice ordförande i disciplinnämnden

1. Att värna vårt varumärke advokat, så att titeln alltid uppfattas som en garanti för goda juridiska kunskaper, oberoende rådgivning och lojalitet mot klienten. Det är vårt främsta konkurrensmedel mot andra aktörer på den juridiska marknaden.

2. Jag fick mitt första samfundsuppdrag 1979 och har därefter haft många uppdrag. Även om några varit tidskrävande och en del även ganska slitsamma, har jag fortsatt att acceptera nya uppdrag. Det beror på att arbetet i samfundet gjort mig – tror jag – mer juridiskt allmänbildad, då jag fått kunskap inom områden jag normalt inte arbetar med. Jag har då och då även fått känna tillfredsställelsen av att det vi åstadkommit varit bra för vårt varumärke advokat.

Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse

1. Det finns många viktiga och angelägna frågor för samfundet. En sådan kärnuppgift är att värna rättsstaten och rättssäkerheten. Det gör vi huvudsakligen genom vårt gedigna arbete med remisser och att delta i debatten.  Vi lever i oroliga tider och då är det extra viktigt att vi advokater står upp för de grundläggande principerna i ett rättssamhälle.

En annan mycket viktig uppgift är att arbeta med kårens yrkesintressen. Många ledamöter efterfrågar ett starkt fokus på dessa frågor.

2. Jag har ett starkt intresse för samhällsfrågor, och jag tycker väldigt mycket om att arbeta som advokat. Det känns viktigt för mig att vara engagerad, inte minst i frågor som rör vår unga generation. Jag vill bidra till samfundets arbete att inspirera unga jurister att söka sig till advokatkåren. Jag vill också arbeta för att vår generation ska stanna i kåren.

Eric M. Runesson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse

1. Generellt sett är det nog att förklara och värna skillnaden mellan advokater och andra typer av juridiska konsulter.

2. Insikter om hur heterogen kåren är och vilket engagemang för kärnvärdena som finns inom delar av kåren som jag annars nog inte skulle ha kommit i kontakt med.

Börje Samuelsson, ordförande i disciplinnämnden

1. Det sammantaget viktigaste tror jag är att alla olika kategorier av advokater och advokatbyråer verkligen – trots en allt längre driven teknisk utveckling på olika plan, ett nytt medielandskap med bland annat de sociala medierna samt en allt längre driven strikt konkurrens- och affärsmässig syn på advokatverksamhet – håller fast vid våra för alla advokater gemensamma kärnvärden. För om vi inte förmår göra det, utan låter dessa kärnvärden vika därför att de i konkurrens med kortsiktiga kommersiella hänsyn kan te sig omoderna och hämmande, ja då är väl advokattiteln tömd på sitt innehåll och vi blir juristkonsulter vilka som helst.

2. Intressanta, stimulerande och roliga kontakter med ett stort antal advokater och andra som jag annars sannolikt inte hade kommit i kontakt med. Sammantaget har samfundsengagemangen tillfört ett betydande mervärde till mitt yrke som advokat som går utöver det löpande vardagsslitet på kontoret med normala advokatuppdrag.

Sait Umdi, ledamot av Advokatsamfundets styrelse

1. Det finns flera viktiga frågor för Advokatsamfundet. Att värna om rättssäkerheten och att, bland annat genom sitt remissarbete, aktivt verka för en ökad rättssäkerhet är en av de viktigaste frågorna för Advokatsamfundet. Utvecklingen inom lagstiftningen visar att värnandet om rättssäkerheten är av högsta betydelse.

2. Genom mitt samfundsengagemang får jag möjlighet att aktivt delta i det viktiga remiss­arbetet, bidra med min kompetens i de rättsområden jag verkar inom, en kompetensutveckling hos mig själv samt större kunskap om Advokatsamfundets viktiga plats i rättsdebatten.

Ola Åhman, ledamot av Advokatsamfundets styrelse

1. Advokatkårens konkurrenskraft i förhållande till andra rådgivare som tillhandahåller juridiska tjänster och från utländska advokatbyråer. Det är viktigt på lång sikt för att advokatbyråerna ska kunna fortsätta att rekrytera de bästa juristerna.

2. Dels en möjlighet att påverka i olika frågor som jag tycker är betydelsefulla, dels en inblick i och ökad förståelse för de ganska olika villkor som advokater i storstäder och ute i landet med olika inriktning verkar under.

Magnus Andersson
Annons
Annons