search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Säpo växer och möter flera utmaningar

Säkerhetspolisen ska växa kraftigt som svar på den ökade hotbilden mot Sverige. Med det följer flera utmaningar.

Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen, Säpo, berättade att Säpos uppdrag är att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Man ska även bekämpa terrorism, skydda den centrala statsledningen och hindra spridningen av massförstörelsevapen.

Till skillnad mot den öppna polisens fokus på att utreda begångna brott fokuserar Säpo tidigare i processen, där uppdraget är att förebygga, förhindra och avvärja att brott begås. Man gör det genom att samla in, bearbeta och analysera underrättelser och information.

– Informationshantering är verkligen vår affärsidé, sa von Essen.

Säpos verksamhetsgrenar är kontraspionage, säkerhetsskydd, personskydd, författningsskydd samt kontraterrorism.

Kontraterrorism är numer en stor del, cirka en tredjedel, av Säpos verksamhet. Förutom att Säpo arbetar för att förhindra terrorattentat arbetar man med att förhindra att Sverige ska bli en bas för planering och finansiering eller annan typ av stödverksamhet till terrorattentat utomlands.

Sedan ganska många år är terrorhotet mot Sverige förhöjt. von Essen kommenterade Rakhmat Akilovs terrorattentat förra året och sa att det fanns en beredskap för att något sådant skulle kunna inträffa även i Sverige med tanke på vad som hänt i andra länder.

– Det största hotet kommer från ensam­agerande personer som med enkla medel avser att utföra ett attentat. Det är just det som har skett i Europa.

Den här typen av individer är mycket svåra att identifiera. Ofta är det lättare att upptäcka nätverk där personer har kontakt med varandra.

Personskydd

Säpo ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen (regering, riksdag, statschefen och tronföljaren). Dessutom har man ansvaret för utländska sändebud, inkommande statsbesök och vissa skyddspersoner. Totalt handlar det om fyrahundrafemtio personer vars personskydd Säpo ansvarar för. De allra flesta behöver inte livvaktsskydd. Säpo gör bedömningar för hur hotbilden ser ut för de enskilda personerna. Och utifrån det utformas skyddet på olika sätt.

Personskyddet, som är mycket personalkrävande, är den största delen av Säpos verksamhet. Hela 50 procent av Säpos budget går åt till personskyddet.

Växande organisation

Enligt von Essen är underrättelsehotet mot Sverige högt och även terrorhotet förhöjt. Dessutom finns ett stort tryck på säkerhetsskyddet; behovet av livvakter kommer inte att minska framöver. Det har gjort att Säpo fått ökade resurser för att kunna möta omvärldens utveckling. Från dagens tolvhundra ska Säpo växa till femtonhundra anställda. I stort sett alla verksamhetsområden ska växa. Det kräver eftertanke så att det blir rätt kompetens, i rätt ordning.

– Vi behöver alltid förhålla oss till säkerhetsaspekten. Vi har krav på att alla anställda är svenska medborgare. Det är en omfattande rekryteringsprocess för att hitta personer som vi bedömer är pålitliga ur ett säkerhetsperspektiv. Det får man inte göra avkall på trots att vi ska växa och rekrytera under kort tid.

Jämställdhet

von Essen sa att inom Säpo tror man att en jämställd organisation med en jämställd personalorganisation förutom att vara en rättvisefråga också är en framgångsfaktor.

– Det ökar vår attraktionskraft. Det är också bra för att vi ska kunna behålla vår arbetskraft, sa von Essen och tillade:

– Vi ser även erfarenhetsmässigt att vi får en ökad operativ effekt om vi är mer jämnt fördelade. Vi får bättre beslutsunderlag och en bättre kvalitet i vår verksamhet. Vi bedriver även verksamhet ute i fält, både dold och öppen. Ibland ska vi smälta in och ibland synas. Vi möter människor av olika bakgrund som vi ska ha samtal med och möta. Där finns det behov av både män och kvinnor. Vi tror att det blir bättre effekt.

När Säpo växer måste man tänka till just kring jämställdhet. Traditionellt sett är Säpos verksamhet manlig. Man måste därför vara medveten för att lyckas. Därför följer Säpo kontinuerligt upp med bland annat lönekartläggning, medarbetarundersökningar med mera. Även cheferna är viktiga i jämställdhetsarbetet och att de inser att jämställdhet handlar om mer än att vara politiskt korrekt utan att det är bra för den egna verksamheten.

2017 var andelen kvinnor på Säpo 38 procent och andelen män 62. En ganska bra siffra, enligt von Essen. Av cheferna var 33 procent kvinnor och 67 procent män.

– Där finns det mer att göra, för vi tror att det är bra om det är jämnt fördelat även på chefsnivå.

Det går dock att se en förbättring jämfört med 2008, då andelen kvinnliga chefer var 25 procent.

– Det går framåt om än inte i den takt vi alltid skulle vilja.

Arbetar aktivt

Säpo arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor. Bland annat har man arbetat för att få kvinnor att söka sig till livvaktsyrket. I dag finns det 130 livvakter. Av dem är endast ett fåtal kvinnor. Numer är många skyddspersoner kvinnor. Och livvakter följer skyddspersonerna väldigt nära i tid och otid.

– Därför är det bra med både män och kvinnor som är livvakter.

Fakta Säpo

Säpo har cirka tolvhundra medarbetare. Hälften av de anställda har polisiär bakgrund, övriga har civil bakgrund. Här finns en stor blandning kompetenser: jurister, analytiker, ekonomer, psykologer, tekniker och administratörer.

– Det skapar en dynamik i organisationen med den här blandningen av kompetenser, sa Charlotte von Essen.

Tom Knutson
Annons
Annons