search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

Så används pengarna

Advokatsamfundets avgifter är i jämförelse med övriga nordiska länder låga, och har till och med sjunkit när försäkringarna räknas bort.

Advokatsamfundet och dotterbolaget Sveriges Advokaters Service AB, Sasab, omsatte under 2017 116,1 miljoner kronor, en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016.

Som ledamot av samfundet betalar advokaten dels en årsavgift och dels en serviceersättning. Årsavgiften och serviceersättningen fastställs av fullmäktige i juni för innevarande år. Årsavgiften 2018 föreslås sänkas med 400 kronor till 5 400 kronor.

Den största delen av årsavgifterna går till att sköta de offentligrättsliga uppgifter som Advokatsamfundet fått av lagstiftaren, alltså inträden, tillsyn och disciplinverksamhet. En mindre del av årsavgiften går till kontorskostnader samt rese- och sammanträdeskostnader.

Serviceersättningen, i dag 6 800 kronor, går huvudsakligen till premierna för de obligatoriska försäkringarna, i dag 5 750 kronor per jurist. Den resterande delen av serviceersättningen går till att på andra sätt tillvarata advokaternas yrkesintressen. I praktiken betyder det utbildning, allmänt stöd och service till ledamöterna, hemsidor, information och jämställdhetsarbete, med mera.

Advokatsamfundet har under de senaste 25 åren lyckats bra med att hålla avgifterna nere. Den totala avgiften, årsavgift och serviceersättning, har bara stigit med 3 procent sedan 1992, med hänsyn taget till konsumentprisindex. Om försäkringarna räknas bort visar siffrorna att avgifterna, med hänsyn taget till konsumentprisindex, faktiskt har sjunkit med 9 procent medan kostnaderna för försäkringarna ökat med 28 procent sedan 1992.

Kursverksamheten vid Advokatsamfundet har på senare år vuxit mycket. Under 2017 stod kurserna för 22,3 procent av samfundets totala intäkter, en ökning med 4,1 procent sedan föregående år. ¶

Fördelning intäkter 2017

 • Årsavgifter 27 %
 • Serviceersättningar 46 %
 • Kursintäkter 22 %
 • Tidskriften 2 %
 • Övriga intäkter 3 %

Fördelning kostnader 2017

 • Personalkostnader 28 %
 • Kontorskostnader 5 %
 • Rese- och sammanträdeskostnader 3 %
 • Kurskostnader 21 %
 • Tidskriften 3 %
 • Obligatoriska försäkringar 33 %
 • Fastigheten 2 %
 • Avskrivningar 2 %
 • Övriga kostnader 3 %

Årsavgifter i de nordiska advokatsamfunden

Årsavgift omräknad till svenska kronor

 • Island 5 200 kr
 • Sverige 5 800 kr
 • Norge 6 250 kr
 • Finland 8 600 kr
  (tillsynsavgift motsvarande 2 500 kr tillkommer)
 • Danmark 9 250 kr
  (medlemsavgift till branschföreningen Danske Advokater motsvarande 8 500 kr tillkommer)
Ulrika Öster
Annons
Annons