search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2018/0001 Betänkandet Klarlagd identitet – Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93)

R-2018/0005 Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

R-2018/0099 Promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

R-2018/0121 Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

R-2018/0218 Betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångs­åtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) 

R-2018/0227 Betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

R-2018/0300 Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

R-2018/0344 Promemorian Utkast till lagrådsremissen En ny kustbevakningslag

R-2018/0433 Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

R-2018/0450 Promemorian Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn

R-2018/0456 Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

R-2018/0461 Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

R-2018/0674 Datainspektionens föreskrifter i anslutning till lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (DIFS 2018:1 och DIFS 2018:2)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons