search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Remissarbetet med mera

Advokatsamfundet är en av de instanser som lämnar in flest remissvar i Sverige. Förra året besvarades 135 remisser.

Remissarbetet utgör en viktig del i stadgarnas ändamålsformulering om att samfundet ska ”följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo” (1 §).

Remisserna behandlas normalt av en arbetsgrupp, bestående av en ordförande från styrelsen, en författare samt en opponent (som regel ledamöter). Arbetsgruppens förslag till yttrande granskas av kansliet och presidiet innan det avges.

Enligt instruktionen för remissarbetet ska remissvaren huvudsakligen ta sin utgångspunkt i uppgifterna att värna den goda rättsstaten samt att tillvarata advokaternas yrkesintressen.

Samtliga inkomna remisser publiceras på Advokatsamfundets webbplats. Alla ledamöter inbjuds att lämna synpunkter på dessa remisser.

Representanter för Advokatsamfundet deltar också med experter i ett antal utredningar på rättsområdet.

Ulrika Öster
Annons
Annons