search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ordföranden: ”Jag är ganska förändringsbenägen”

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson tycker att mycket fungerar bra i Advokatsamfundet, men är öppen för förändringar. 

Advokat Christer Danielsson valdes till ordförande vid fullmäktige 2017, efter två år som vice ordförande. Valet blev dramatiskt med Advokatsamfundets mått mätt: fullmäktige röstade fram Danielsson trots att valberedningen lämnat ett annat förslag på ordförande.

Själv vill Christer Danielsson tona ner dramatiken.

– Jag är ganska förändringsbenägen. Att man inte har gjort något förut är inget skäl att inte göra det nu. En del sa att valet i fjol var något alldeles oerhört. Själv tycker jag att det är ganska naturligt att man kan välja mellan kandidater om det finns fler intresserade, säger han.

Engagemanget viktigt

Christer Danielsson blev rekryterad till posten som vice ordförande i Advokatsamfundet utan att dessförinnan ha suttit i styrelsen. Väl på plats väcktes hans engagemang på allvar. Förutom att det är både roligt och givande att träffa advokatkollegor från hela landet uppskattar han också att kunna vara med och påverka lagstiftningen.

Sedan han tillträdde i fjol har Christer Danielsson tillsammans med vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock rest runt för att träffa alla avdelningarna. Mötena har gett viktig input, säger Danielsson, som kunnat skapa sig en bättre bild av vad ledamöterna vill att samfundet ska bidra med.

– Genomgående är att man är missnöjd med timkostnadsnormen och undrar vad samfundet kan göra åt den. Men det är också väldigt många andra handfasta yrkesfrågor i vardagen som folk frågar om och vill ha mer stöd i, berättar Christer Danielsson.

Vid mötena har Christer Danielsson också passat på att uppmana ledamöterna att engagera sig i samfundsarbetet. Och den bästa vägen att börja påverka är just via avdelningarna, tycker han.

– Jag skulle gärna se att man ökade aktivitetsgraden ute i avdelningarna, säger Christer Danielsson, som tycker att avdelningarna gärna kan lyfta även de stora framtidsfrågorna, precis som huvudstyrelsen gör.

De idéer som kommer fram kan sedan kanaliseras till samfundet centralt via kontakter med huvudstyrelse och sekretariat eller via motioner till fullmäktige.

– Jag skulle välkomna ökad aktivitet, så att inte allt emanerar från en begränsad krets i huvudstyrelsen och på kansliet.

Över huvud taget skulle fullmäktigemötet kunna användas mer, menar Christer Danielsson, som konstaterar att mötet ofta uppfattas som ren formalia av advokater ute i landet. Förra årets fullmäktige var dock ett undantag.

– Det finns mycket man kan säga om processen när jag valdes, men det väcktes ett stort engagemang som visade sig också vid fullmäktigemötet. Där var det verkligen inte bara formalia, utan fullmäktige hade makten och utövade den, säger Christer Danielsson.

Lyckas i kärnfrågorna

Christer Danielsson beskriver Advokatsamfundet som en på det hela taget mycket välfungerande organisation. Några förändringar är dock på gång, bland annat en instruktion för valberedningen med tillhörande stadgeändringar som ska behandlas vid årets fullmäktigemöte. Och en arbetsgrupp under ledning av styrelseledamoten Jan-Mikael Bexhed arbetar med att ta fram ett rättspolitiskt program.

– Det blir en plattform för styrelsens och presidiets arbete framöver med remissvar och övrigt rättspolitiskt arbete. Så det är angeläget att få på plats, säger Christer Danielsson.

Precis som övriga intervjuade ­advokater tycker Christer Danielsson att remissverksamheten utgör ett fundament i det rättspolitiska ­arbetet.  Men självklart ska även ­andra kanaler användas för att påverka och värna rättsstaten, menar Christer Danielsson. Även här efterlyser han engagemang från kollegorna.

– Många fler av oss borde delta i den aktuella debatten i form av inlägg i medierna. Det är också ett sätt att visa upp att det finns ett brett engagemang i advokatkåren i olika rättspolitiska frågor, säger Danielsson.

Det är dock viktigt att samfundet fokuserar på sitt huvuduppdrag, menar Danielsson:

– Det är att bevaka rättssäkerhetsfrågor och att värna andra rättsstatliga värden, fastslår han.

Behovet av sansade och välgrundade uttalanden just på detta område är också stort.

– I dag efterfrågas från många håll snabba ryck och åtgärder för att komma till rätta med det ena eller det andra verkliga eller förmenta problemet. Då är det viktigt att samfundet håller huvudet kallt och fortsätter att värna de rättsstatliga värdena, eftersom det inte är så många som gör det, säger han, och fortsätter med att berömma generalsekreteraren:

– Vi lyckas bra i kärnfrågorna, mycket tack vara att generalsekreteraren i många år har lyft fram dem och givit dem en röst, anser Christer Danielsson.

Ges tillfälle till översyn

Christer Danielsson är vald till ordförande för två år. Vilka frågor ser han då som de viktigaste under hans ordförandeskap och framöver?

– En viktig punkt är att värna ett sammanhållet samfund, säger Christer Danielsson, som dock inte ser några hot mot detta just nu.

Han fortsätter:

– Under den närmaste tiden ska vi därutöver försöka ha fokus på vad vi kan göra ytterligare i yrkesfrågorna.

En annan central fråga, på både kort och lång sikt, är sexuella trakasserier och jämställdhet mera allmänt, som metoo-uppropet aktualiserade. Här har styrelsen tillsatt en grupp, ledd av vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock, med uppdraget att fortlöpande bevaka frågan och ta fram förslag på åtgärder från samfundets sida.

– Metoo var det viktigaste som hände under hela 2017, säger Christer Danielsson.

Tillsammans med vice ordföranden kommer Christer Danielsson också fortsättningsvis att resa ut till avdelningarna för att lyssna och diskutera kårens behov och önskemål.

Under 2019 avgår generalsekreteraren Anne Ramberg med pension. Det ligger på styrelsens bord att utse hennes efterträdare. Mitt i de stora principfrågorna ser Christer Danielsson detta som sin och styrelsens absolut viktigaste uppgift just nu.

– Målet är att vid denna tid nästa år ha en person på plats som kan ta sig an den synnerligen viktiga uppgiften i samfundet, säger Danielsson.

Bytet på generalsekreterarposten är också ett naturligt tillfälle att se över arbetssätt och organisation, menar Christer Danielsson. Han vill dock inte svara på om det planeras en ny befattning som kanslichef, så som Anne Ramberg efterlyser.

– Vi får titta på det. Generellt sett är jag annars obenägen att från styrelsens sida gå in och stuva om på kansliet. Det blir väsentligen en fråga för den nya generalsekreteraren hur kansliet ska vara organiserat, sammanfattar Danielsson.

Ulrika Öster
Annons
Annons