search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ombud kan få ersättning för att bemöta motpartskrav

Tingsrätten borde ha prövat ersättningsyrkandena från två jurister som orsakats kostnader när motparten krävde att de båda skulle åläggas solidariskt betalningsansvar med sin huvudman. Det fastslog Högsta domstolen i ett beslut den 6 april.

Med beslutet ändrar HD Hovrätten för Nedre Norrlands beslut, och undanröjer tingsrättens beslut att avvisa ombudens krav.

Frågan gäller två ombud som företrädde ett företag i en tvist. När huvudmannen gick i konkurs yrkade motparten på att ombuden skulle svara solidariskt med huvudmannen enligt 18:7 RB och därför stå för motpartens rättegångskostnader.

ombuden framförde då att motpartens krav, i kombination med att tingsrätten också begärde in ett yttrande, innebar arbete för dem. Då kraven på solidariskt betalningsansvar avvisades av tingsrätten menar de att motparten borde stå för deras rättegångskostnader.

Undersinstanserna ansåg dock att rättegångsombud inte kan anses ha en självständig rätt till ersättning för rättegångskostnad, och att ombuden inte hade ställning som part.

Högsta domstolen anser tvärt emot underinstanserna att kravet på solidarisk betalningsskyldighet gett ombuden ett eget intresse i frågan. Enligt HD ska därmed rättegångsbalkens regler tillämpas analogt, vilket ger en möjlighet för ombuden att få ersättning för kostnaderna, så länge dessa är skäliga. Högsta domstolen återförvisar därför frågan om ersättning till tingsrätten.

Högsta domstolens beslut Ö 2583-17